OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO EKES-U W SPRAWIE SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE

EKES z całą mocą potępił terrorystyczne, brutalne ataki bez rozróżnienia przeprowadzane przez Hamas w całym Izraelu. EKES składa kondolencje rodzinom ofiar i ponownie wyraża współczucie dla nich i pełną solidarność z izraelskim społeczeństwem obywatelskim. Komitet zdecydowanie podkreśla prawo Izraela do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym międzynarodowym prawem humanitarnym.

EKES potępia wszelkie akty wymierzone w izraelską i palestyńską ludność cywilną i infrastrukturę cywilną oraz wzywa do ochrony ludności, zwłaszcza dzieci i osób słabszych. Wzywamy strony do zachowania powściągliwości i przypominamy im o ich obowiązkach wynikających z uniwersalnych zasad prawa międzynarodowego.

Myślami jesteśmy z wszystkimi niewinnymi ofiarami – Izraelczykami, Palestyńczykami i obywatelami wielu innych krajów.

EKES wzywa Hamas do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. Należy chronić ich przy udziale międzynarodowych organizacji, takich jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc.

EKES jest przeświadczony, że katastrofalna sytuacja humanitarna w Gazie wymaga podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec jeszcze większemu kryzysowi humanitarnemu. Należy koniecznie zapewnić pilną pomoc humanitarną za pomocą najskuteczniejszych środków, na przykład poprzez ustanowienie humanitarnych korytarzy i przerw. Palestyńska ludność cywilna pilnie potrzebuje żywności, wody, paliwa, elektryczności i opieki medycznej, a także bezpiecznego schronienia. Należy pilnie przywrócić dostęp do tej podstawowej infrastruktury.

Prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne muszą być przestrzegane zgodnie z rezolucjami ONZ. EKES podkreśla, że w tych trudnych czasach dialog dyplomatyczny i współpraca są podstawowymi narzędziami przywrócenia pokoju i stabilności w regionie.

Work organisation