Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kluczowe znaczenie mają obecnie działania następcze

Wspólne wysiłki organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ciągu ostatniego roku opłaciły się, a Konferencja w sprawie przyszłości Europy przyniosła znaczące rezultaty w kwestiach dotyczących Europejczyków. Tymi słowami przewodnicząca EKES-u Christa Schweng powitała Dubravkę Šuicę, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, na sesji plenarnej EKES-u w dniu 15 czerwca 2022 r.

„W oparciu o zalecenia obywateli i biorąc pod uwagę wkład wszystkich zainteresowanych stron przyjęto 49 wniosków. Obejmują one wiele perspektywicznych celów, takich jak wyraźne nadanie EKES-owi pozycji pośrednika i gwaranta działań z zakresu demokracji uczestniczącej” – powiedziała Christa Schweng.

Przewodnicząca EKES-u dodała, że obecne wyzwanie jest dwojakie – z jednej strony należy znaleźć najlepszy możliwy sposób wspierania zorganizowanego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej prowadzić działania następcze związane z Konferencją, zapewniając dokładne, proste i przejrzyste informacje zwrotne pod postacią tablicy internetowej oraz nadzoru społeczeństwa.

Dubravka Šuica podkreśliła, że „Komitet jest niezbędnym elementem demokratycznego ekosystemu. Zwiększa on zaufanie i zmniejsza dystans między obywatelami a instytucjami. Obecnie bardzo ważne jest, abyśmy przekazywali Europejczykom informacje zwrotne na temat tego wyjątkowego procesu demokratycznego. Komisja zawsze będzie stała po stronie tych, którzy chcą zreformować UE w celu poprawy jej funkcjonowania. Zmiana traktatu nie powinna być jednak celem samym w sobie. Wiele można zrobić – i wiele zrobimy – w ramach obowiązujących traktatów”.

Ogłaszając konferencję w ramach działań następczych, która odbędzie się jesienią 2022 r. powiedziała, że „wydarzenie to będzie legitymacją całego procesu ponieważ demokracja jest drogocenna i – jak pokazały tragiczne wydarzenia w Ukrainie – nigdy nie możemy uznawać jej za pewnik. Musimy skupić się na dalszym rozwoju demokracji i przystosowywać naszą demokrację do przyszłych wyzwań”. (mp)