Konferencja w Irlandii na temat europejskiej sprawiedliwej transformacji

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u zorganizowała we współpracy z siecią Irish Rural Link konferencję w Irlandii, aby zbadać z różnych perspektyw zagadnienie sprawiedliwej transformacji.

W dniu 9 czerwca w Tullamore w Irlandii Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego odbyła wspólną konferencję z Irish Rural Link (IRL), ogólnokrajową siecią reprezentującą interesy społeczności wiejskich w tym państwie.

Wydarzenie było poświęcone różnym aspektom sprawiedliwej transformacji. Prelegenci dyskutowali o konieczności sprawiedliwego przebiegu przemian i o wynikających z nich możliwościach w ramach trzech następujących paneli:

  • Wzmocnienie społeczności i budowa zdolności poprzez rekreację i dziedzictwo
  • Tworzenie miejsc pracy i wdrożenie energetyki opartej na źródłach odnawialnych
  • Inwestycje w kształcenie i szkolenie

Obrady otworzyła Pippa Hackett, sekretarz stanu ds. użytkowania gruntów i bioróżnorodności. Głos zabrali też zaproszeni goście: Kieran Mulvey, komisarz ds. sprawiedliwej transformacji w Irlandii; Declan Harvey, przewodniczący rady hrabstwa Offaly, i Séamus Boland, przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i dyrektor generalny IRL.

Séamus Boland wypowiedział się o konferencji w takich słowach: Bardzo się cieszę, że mogę gościć moją Grupę III EKES-u w Tullamore. Członkinie i członkowie mogą dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak sprawiedliwa transformacja jest realizowana w dziedzinie, na którą środki niezbędne do przeciwdziałania zmianie klimatu wywarły największy wpływ. Należy też podkreślić zasadniczą rolę, jaką w tej transformacji odgrywają społeczności. Konieczne jest przy tym dopilnowanie, aby były włączone i zaangażowane na każdym etapie działań.

Sekretarz stanu Pippa Hackett zauważyła z kolei: Stoimy na progu transformacji – możemy zobaczyć jawiący się przed nami pejzaż, niektórzy z nas już dotknęli stopą nowego gruntu, ale wielu z nas, co zrozumiałe, nie chce w pełni się zaangażować, bo oznacza to pożegnanie się z tym, co znamy i rozumiemy.  Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają do odegrania niezwykle ważną rolę jako podmioty, które informują o transformacji i motywują do niej zarówno osoby najbardziej dotknięte transformacją, jak i krajowych i europejskich prawodawców, a także pośredniczą pomiędzy nimi. Dzisiejszą konferencję postrzegam jako jeszcze jeden istotny krok na tej drodze dla regionów UE najmocniej dotkniętych transformacją, do których zalicza się też nasz irlandzki region Midlands.

Wnioski i zalecenia, zapis wideo i zdjęcia z konferencji oraz wystąpienia wszystkich zaproszonych prelegentów można znaleźć na stronie internetowej EKES-u. (jk)