От група „Организации на гражданското общество“ на ЕИСК

Групата в ЕИСК на организациите на гражданското общество, в партньорство с Irish Rural Link, организира конференция в Ирландия, за да проучи темата „Справедлив преход“ от различни гледни точки.

Групата на организациите на гражданското общество, в партньорство с Irish Rural Link (IRL), национална мрежа, представляваща интересите на селските общности в Ирландия, проведе съвместна конференция на 9 юни в Тюламор, Ирландия.

На конференцията беше проучена темата „Справедлив преход“ от множество гледни точки и ораторите обсъдиха необходимостта, както и възможностите, произтичащи от процесите на справедливия преход в следните три дискусионни групи:

  • Укрепване на общностите и изграждане на капацитет чрез рекреация и наследство;
  • Създаване на работни места и производство на енергия от възобновяеми източници;
  • Инвестиране в образование и обучение.

Конференцията беше открита от Пипа Хакет, заместник-министър по въпросите на земеползването и биологичното разнообразие, с гост-ораторите Кирън Мълви, комисар по въпросите на справедливия преход в Ирландия, Деклан Харви, председател на съвета на графство Офали, и Шимъс Боланд, председател на група „Организации на гражданското общество“ и изпълнителен директор на IRL.

Във връзка с провеждането на конференцията Шимъс Боланд отбеляза: „Радвам се, че мога да поканя моята група в ЕИСК в Тюламор, за да видят от първа ръка как се осъществява справедливият преход в област, която е сред най-силно засегнатите от мерките, необходими за справяне с изменението на климата. Важно е също така да се подчертае жизненоважната роля на общностите в справедливия преход и да се гарантира, че те участват и се ангажират с всяка стъпка в този процес“.

Министър Пипа Хакет заяви: „Вече сме на прага на прехода — можем да видим какво ни очаква, някои от нас вече започнаха, но много от нас, разбираемо, не са склонни да се ангажират изцяло с това да се разделим със ситуацията, която познаваме, която разбираме.  Организациите на гражданското общество играят изключително важна роля като среда за комуникация, посредници и мотиватори както на най-засегнатите хора, така и на онези, които на национално равнище и на равнището на ЕС приемат законодателство за прехода. Приветствам тази конференция като една от най-важните стъпки по пътя за най-засегнатите региони на ЕС, включително нашия собствен регион Мидландс в Ирландия.“

Заключенията и препоръките, видеозаписът и снимките от конференцията, както и презентациите на всички гост-оратори са на разположение на уебсайта на ЕИСК. (jk)