Interešu grupu “Apvienību darbība”

This page is also available in

Interešu grupu “Apvienību darbība” veido locekļi no III grupas “Daudzveidības Eiropa” un Darba devēju grupas, kuri pieder pie asociāciju sektora valsts un/vai Eiropas līmenī un pārstāv fondus, apvienības, NVO un citus asociāciju veidus, kas ir ieinteresētas tiesiskuma pārākuma, personu brīvas pārvietošanās un preču brīvas aprites, kā arī pilsonisko brīvību un cilvēktiesību aizsardzības veicināšanā. Laikā, kad biedrošanās brīvība ir apdraudēta un, vispārīgāk runājot, apvienībām ir jāpāriet augstākā darbības posmā, lai saglabātu savu brīvību un neatkarību, interešu grupas locekļiem ir nodoms ierosināt EESK pārdomu virzienus un publiskās politikas pasākumus, kuri varētu palīdzēt no jauna aktivizēt Eiropas pilsonisko sabiedrību.

Nosaukums “Apvienību darbība” norāda uz starpniekstruktūru īstenoto mediatora lomu starp indivīdu un valsti, kas ir vispārējo interešu garants, kā arī uz to pamatvērtībām, proti, savstarpēju cieņu un altruismu, kuri savukārt ir saistīti ar plurālismu un sociālajiem ieguvumiem.

Interešu grupu “Apvienību darbība” atspoguļo mūsdienu sabiedrībā vērojamo interešu un identitāšu lielo daudzveidību, un tās uzdevums ir strādāt, lai radītu apstākļus patiesam pilsoniskam dialogam. Diezgan drūmā kontekstā, ko arvien vairāk raksturo neiecietība, sociālā netaisnība un pilsoniskās telpas sašaurināšanās, perspektīva stiprināt pilsonisko sabiedrību vieš cerību.

Interešu grupas sekretariāta darbu nodrošina III grupa - “Daudzveidības Eiropa”.