Tá an tsochaí shibhialta ríthábhachtach ó thaobh beart a dhéanamh de réir briathair - is díol sásaimh do Christa Schweng, Uachtarán CESE, na tosaíochtaí agus na huaillmhianta a leagadh amach san aitheasc ar Staid an Aontais

Is díol sásaimh do CESE na gnéithe seo a leanas d’aitheasc na bliana seo ar Staid an Aontais atá i dtiúin lena thosaíochtaí féin; an bhéim láidir ar théarnamh an Aontais, ar an Aontas Sláinte agus ar an digiteáil, an seasamh daingean maidir leis an smacht reachta a chosaint agus an bhéim ar thodhchaí na hEorpa.

Tá sé mar thosaíocht ag CESE i gcónaí go gcuirfear na hathchóirithe a leagtar amach sna pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta i bhfeidhm, agus riachtanais na bhfostaithe, na n-oibreoirí agus na sochaí sibhialta go ginearálta á gcur san áireamh.

“Ní dhéanfar athchóirithe den sórt sin a iompú ina ngníomhaíochtaí ach amháin le rannpháirtíocht iomlán na sochaí sibhialta eagraithe,” a dúirt Christa Schweng, Uachtarán CESE.

Léiríodh leis an taighde tapa, an infhaighteacht agus an leathadh amach a bhain le vacsaíní COVID-19 go bhfuil ag éirí leis an Eoraip ina leith sin. Ceann de na príomhthosaíochtaí do théarma oifige reatha CESE is ea Aontas Sláinte dílis a chur ar bun mar a léirigh Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen.

Maidir le hinfheistíochtaí i dteicneolaíochtaí a bheidh ann amach anseo, cuireann CESE i dtábhacht nach mór don Aontas a fhís agus a straitéis féin a fhorbairt maidir le ceannasacht dhigiteach agus fanacht oscailte don tsaorthrádáil agus tacú leis an gcóras iltaobhach san am céanna.

Is díol sasaimh do Christa Schweng freisin seasamh daingean an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an smacht reachta. Ní mór dúinn luachanna na hEorpa a chosaint.

Don CESE, beidh rath mhúnla eacnamaíoch agus sóisialta na hEorpa amach anseo ag brath go mór ar ár gcumas dul i mbun comhpháirtíochta agus nasc a chruthú leis an gcuid eile den domhan, bíodh sin ár ndlúthchomharsana sna Balcáin Thiar nó comhpháirtithe straitéiseacha geopholaitiúla eile. (at)