Pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska nozīme centienos vārdus pārvērst darbos — EESK priekšsēdētāja Christa Schweng atzinīgi vērē runā par stāvokli Savienībā minētās prioritātes un mērķus

Spēcīgs uzsvars uz ES atveseļošanu, veselības savienību un digitalizāciju, stingra nostāja jautājumā par tiesiskuma aizstāvību un pievēršanās Eiropas nākotnes perspektīvām: EESK atzinīgi vērtē šos šāgada runā par stāvokli Savienībā minētos aspektus, kas saskan ar Komitejas prioritātēm.

EESK prioritāte arī turpmāk būs nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos paredzēto reformu īstenošana, ņemot vērā darba devēju, darba ņēmēju un visas pilsoniskās sabiedrības vajadzības.

“Šādu reformu pārvēršana darbos būs iespējama vienīgi ar visaptverošu organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaisti,” teica EESK priekšsēdētāja Christa Schweng.

Ātri veiktā Covid-19 vakcīnu izpēte, to pieejamības nodrošināšana un piegāde pierādīja Eiropas rīcībspēju. Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Ursula von der Leyen minētā reālā veselības savienība ir viena no EESK prioritātēm pašreizējā pilnvaru periodā.

EESK uzsver, ka saistībā ar ieguldījumiem nākotnes tehnoloģijās Eiropas Savienībai ir jāizstrādā savs redzējums un stratēģija digitālās suverenitātes jomā, saglabājot atvērtību brīvai tirdzniecībai un atbalstot daudzpusēju sistēmu.

Schweng kundze arī atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas stingro nostāju tiesiskuma jautājumā. Mums jāaizstāv Eiropas vērtības.

EESK uzskata, ka Eiropas ekonomiskā un sociālā modeļa turpmākie panākumi lielā mērā būs atkarīgi no mūsu spējas veidot partnerību un saikni ar pārējo pasauli, sākot ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, piemēram, Rietumbalkānos, un beidzot ar citiem ģeopolitiski un stratēģiski nozīmīgiem partneriem. (at)