Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

 

Le linn comhdhála de chuid an Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” a reáchtáladh le déanaí, thathantaigh ionadaithe na sochaí sibhialta ar a chuid eagraíochtaí féin an sórt sochaí ba mhaith leo a fhorbairt agus ar mhaith leo cónaí a bheith acu ann a chur in iúl do na polaiteoirí.

Le linn na comhdhála ar Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta le linn agus i ndiaidh phaindéim COVID‑19: na dúshláin agus an todhchaí, d’áitigh na rannpháirtithe go bhfuil ríthábhacht ag baint le beartas comhtháthaithe agus le rannpháirtíocht fhiúntach na saoránach. D’iarr siad go nglacfaí cur chuige iomlánaíoch agus comhtháite i leith an cheaptha beartas. Is éard atá i gceist leis sin cur chuige ina ndéantar luachanna an Aontais Eorpaigh, folláine a mhuintire agus tionscnaimh ón mbun aníos, lena dtugtar urraim do thuairimí agus do chearta shaoránaigh an Aontais, a chur chun cinn go gníomhach. Chuige sin, beidh sé bunriachtanach leas iomlán a bhaint as foirmeacha nua dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochais shóisialta ar tháinig borradh fúthu le linn na paindéime.

Chuir Séamas Boland, cathaoirleach ar an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip”, béim ar an rannpháirtíocht as cuimse a léirigh eagraíochtaí na sochaí sibhialta (ESSanna) agus thug sé ugach dóibh agus do na saoránaigh páirt ghníomhach a ghlacadh in athchruthú agus in atógáil phobail agus shochaithe iar-COVID-19.

“Is mithid dúinn anois athmhachnamh a dhéanamh ar na samhlacha fáis agus rialachais atá againn agus cothromaíocht a aimsiú idir fás eacnamaíoch ar thaobh amháin, agus cuimsiú sóisialta, caipiteal daonna, inbhuanaitheacht agus folláine ar an taobh eile,” arsa Boland, agus é ag leagan síos dhá choinníoll chomh maith i ndáil le haistriú dáiríre, arb iad sin “cur chuige iomlánaíoch agus comhtháite i leith an cheaptha beartas agus rannpháirtíocht na sochaí sibhialta i ndearadh agus i bhfíorú an domhain nua,” iad.

Thathantaigh an Cathaoirleach Boland ar údaráis an Aontais agus ar na húdaráis áitiúla oibriú i gcomhpháirt le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus chuir sé i bhfáth nach mór don tsochaí shibhialta agus do na húdaráis phoiblí leanúint dá gcosaint ar an rialachas daonlathach, na cearta bunúsacha agus an smacht reachta.

Léigh na conclúidí agus na moltaí uile ón gcomhdháil anseo. (jk)