Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) gur ghlac Ceannairí Stáit agus Rialtais an Aontais Eorpaigh an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 an 10 Nollaig 2020. Leis an gcomhréiteach ar an mbuiséad Eorpach agus an ciste téarnaimh, agus ar shásra an smachta reachta, cuirtear san áireamh ionchur réamhghníomhach agus cuimsitheach CESE ar son CAI níos uaillmhianaí don Aontas Eorpach.

Trí thacú leis an téarnamh Eorpach agus trí chabhrú le hAontas Eorpach níos láidre, níos glaise agus níos digití a chothú, tá ról uathúil fós ag an gCoiste i gceapadh bheartais AE. Tá sé léirithe arís eile gur tábhachtach ionchur CESE thar ceann eagraíochtaí na sochaí sibhialta mar is léir ón iliomad tuairimí a d’fhoilsigh CESE maidir le buiséad fadtéarmach an Aontais, tuairimí a chuir institiúidí eile an Aontais Eorpaigh san áireamh.

“Tá sé de dhualgas orainn na tairbhí atá ann don tsochaí shibhialta de bharr an mhéadaithe ar Bhuiséad 2021-2027 a chur in iúl. Is cúis áthais dom a fheiceáil go raibh dea-thionchar ag ionchur CESE. Is tráthúil an comhaontú maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil nua agus an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta nua. Tá súil againn go mbeidh sé mar thúsphointe do théarnamh tapa na hEorpa, é ina bhunchloch d’Aontas a bheidh níos láidre agus níos glaise agus go mbeidh an toradh deiridh i gcomhréir le huaillmhianta agus riachtanais an Aontais Eorpaigh,” a dúirt Cillian Lohan, Leas-Uachtarán CESE atá freagrach as an gcumarsáid.

An Ráiteas ó Uachtarán CESE, Christa Schweng, maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-27 agus an Ciste Téarnaimh.

Chun eolas a fháil ar na tuairimí de chuid CESE a raibh tionchar acu ar CAI, féach le do thoil ar an bhfoscríbhinn seo.(mp)