Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Tämä lokakuu merkitsee uutta alkua Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle (ETSK), koska yli 40 prosenttia sen jäsenistä on uusia.
Uudet jäsenet on nimetty ja ETSK:n seuraava viisivuotiskausi on alkamassa. Uusien jäsenten saapuminen ja heidän ainutlaatuinen kokemuksensa ja tuore innostuksensa on aina ollut ETSK:lle merkittävä inspiraation lähde.

Uusi poliittinen kausi alkaa ajankohtana, jolloin Euroopan ja Euroopan unionin kohtaamat haasteet ovat suurempia kuin koskaan. Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen suurta tuhoa koko mantereella ja aiheuttaa vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia kriisejä. Sen lisäksi EU:lla on edessään äärimmäisen haastava geopoliittinen ympäristö.

Tärkeitä päivämääriä

Lyhyesti

Tule ja vieraile luonamme... virtuaalisesti!

ETSK käynnistää komitean verkkoesittelyt vaihtoehtona vierailuille komiteaan

Joka vuosi ETSK:n vierailijapalvelu ottaa vastaan tuhansia vierailijoita kaikkialta Euroopasta ja muualta maailmasta ja esittelee komitean työskentelyä ja Euroopan unionin toimintaa hyvin monimuotoiselle yleisölle.

Covid-19-pandemian johdosta ETSK on kuitenkin joutunut sulkemaan ovensa väliaikaisesti ulkopuolisilta vierailijoilta.

ETSK käynnistääkin nyt komitean verkkoesittelyt vaihtoehtona vierailuille komiteaan.

Näiden virtuaalisten vierailujen aikana vierailijoilla on mahdollisuus tutustua ETSK:n toimintaan ja rooliin EU:n päätöksentekoprosessissa.

Mikäli haluatte varata ETSK:n verkkoesittelyn edustamanne organisaation jäsenille tai muille keskeisille sidosryhmille, voitte lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen visitEESC@eesc.europa.eu.

Jäämme odottamaan yhteydenottoanne! (cl)

EU ja Afrikka: kohti tasavertaisempaa kumppanuutta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli maaliskuussa 2020 uuden Afrikkaa koskevan strategian, jonka tarkoituksena on muokata uudelleen EU:n ja Afrikan maiden välisiä suhteita. EU:n ja Afrikan odotetun huippukokouksen edellä ETSK on mennyt askelta pidemmälle ehdottamalla EU:n ja Afrikan kestäväpohjaista kumppanuutta, joka perustuu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, demokraattisiin rakenteisiin, pitkäaikaisiin investointeihin infrastruktuuriin ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan täysipainoiseen osallistamiseen.

ETSK varoittaa ”vihreän” kauppasodan riskistä

Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien eri lainkäyttöalueilla eri puolilla maailmaa on otettu käyttöön päästökauppajärjestelmiä. EU:n päästökauppajärjestelmä on laajin ja pitkäaikaisin, ja sitä on tarkoitus uudistaa vuoteen 2030 ulottuvien EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden mukaisesti. ETSK esittää syyskuun täysistunnossaan antamassaan lausunnossa yleiskatsauksen EU:n päästökauppajärjestelmästä ja maailman muista päästökauppajärjestelmistä ja hahmottelee keinoja säännellä kauppaa näissä hiilimarkkinoita koskevissa uusissa puitteissa.

Uusia julkaisuja

”Kerro minulle” -artikkelisarja kokonaisuudessaan nyt verkossa!

”Kerro minulle” -julkaisu on 43 tarinan kokoelma, kertojina ETSK:n jäseniä kaikista EU:n 27 jäsenvaltiosta. Tarinat ovat vuoden 2020 huhtikuun ja syyskuun väliseltä ajalta. Pyyntö ”Piirrä minulle...” (”Dessine-moi...”) on Antoine de Saint-Exupéryn kirjasta Pikku Prinssi (Le Petit Prince). Sitä mukaillen pyysimme komitean jäseniä kertomaan meille ”siitä, mitä ei voi nähdä.” Tarinoillaan jäsenet vievät meidät matkalle henkilökohtaiseen maailmaansa ja tarjoavat aistittavaksemme maisemien, kuvien, värien ja äänten mosaiikin. Suosittelemme tutustumista näihin tositarinoihin, joissa puhuu voimakas elämänkokemus, joka tekee niistä sitäkin merkityksellisempiä.

Sydämellinen kiitos julkaisun tekemiseen myötävaikuttaneille komitean jäsenille:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker ja Arnaud Schwartz.

Uutisia ETSK:sta

ETSK:n toimikauden käynnistyessä uusia jäseniä on yli 40 prosenttia

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean aloittaessa lokakuussa uuden toimikautensa (2020–2025) sen 329 jäsenestä 137 on uusia.

ETSK:n jäsenet aloittavat toimikautensa covid-19-pandemiasta johtuvien rajoitusten ehdoilla. Turvavälien noudattaminen ja hybridikokoukset ovat Brysselissä edelleen sääntö, kun tartuntamäärät kasvavat jyrkästi eri puolilla Eurooppaa.

ETSK päätti toimikautensa ja teki tilannekatsauksen panoksestaan Euroopan yhdentymishankkeeseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) piti 17. syyskuuta toimikauden päätöstilaisuuden viimeisessä täysistunnossaan ennen lokakuussa käynnistyvää seuraavaa toimikauttaan. Huhtikuusta 2018 alkaen ETSK:n puheenjohtajana toiminut Luca Jahier kiitti kaikkia jäseniä ja korosti ETSK:ssa edustettuina olevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden merkittävää panosta Euroopan yhdentymishankkeeseen.

Covid-19 on Euroopan matkailualan näkökulmasta kuin laukeamaisillaan oleva aikapommi

Koronaviruspandemia koettelee Euroopan matkailusektoria ankarasti. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa uudessa lausunnossaan, että puolet yrityksistä saattaa mennä nurin kuuden kuukauden kuluessa, ellei EU ryhdy nopeasti toimiin.

ETSK ottaa kantaa tarpeeseen luoda vähimmäispalkkoja koskeva EU:n väline

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on antanut lausunnon Kohtuulliset vähimmäispalkat kaikkialle Eurooppaan, jossa se antaa panoksensa meneillään olevaan EU:n laajuiseen keskusteluun.

Euroopan parlamentti pyysi valmistelevan lausunnon laatimista komission ilmoitettua, että se harkitsee ehdottavansa oikeudellista välinettä varmistaakseen, että jokaisella eurooppalaisella työntekijällä on oikeus kohtuullisen elintason mahdollistavaan vähimmäispalkkaan.

Nuorten ilmastolakkojen jälkeen on aika antaa nuorille paikka neuvottelupöydässä

Globaali ilmastokriisi on saanut eri puolilla maailmaa liikkeelle miljoonia nuoria, joista monille ilmastonmuutos on todellinen uhka heidän tulevaisuutensa kannalta. Samaan aikaan juuri nuoret ovat toistuvasti osoittaneet, että heillä on energiaa, luovuutta ja motivaatiota haastaa nykyiset kestämättömät mallit ja kannustaa päätöksentekijöitä omaksumaan kunnianhimoisia toimintapolitiikkoja. Heidän vaatimustensa kuulemisen ja niiden toteuttamisen välillä on kuitenkin suuri kuilu.

Maailman ravintopäivä: EU:n on muunnettava Pellolta pöytään -strategia tarkoituksenmukaisiksi ja oikea-aikaisiksi toimiksi, ETSK toteaa

ETSK on vuosien ajan ollut eturintamassa edistämässä EU:n kattavaa elintarvikepolitiikkaa, jolla pyritään kestäväpohjaisiin elintarvikejärjestelmiin ja niiden pohjalta terveellisiin ruokavalioihin ja jossa yhdistetään maatalous ravitsemukseen ja ekosysteemipalveluihin ja varmistetaan, että toimitusketjut turvaavat kansanterveyden kaikkialla eurooppalaisessa yhteiskunnassa.

Selkeä käsitys työntekijöiden asemasta voi auttaa varmistamaan oikeudenmukaisen työn alustataloudessa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita selkeyttämään työehtoja alustataloudessa, koska sekä työntekijöiden että työnantajien asemaa koskevien vakiintuneiden määritelmien puuttuminen voi vaikeuttaa työlainsäädännön ja monien työsuojeluun liittyvien oikeuksien soveltamista.

Biologinen monimuotoisuus on puuttuva pala EU:n strategioiden monimutkaisessa palapelissä

EU on vuodesta 1992 lähtien yrittänyt panna täytäntöön luonnon monimuotoisuutta koskevia strategioita ilman merkittäviä tuloksia. Tämä on johtunut pääasiassa oikeudellisen kehyksen heikosta täytäntöönpanosta kansallisella tasolla ja tarvittavien toimenpiteiden riittämättömästä rahoituksesta.

ETSK suhtautuu myönteisesti komission uudistettuun sitoutumiseen ja pyrkimyksiin laatia biodiversiteettistrategia, jossa määritellään vuoteen 2030 asetetut tavoitteet ja jolla osaltaan edistetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista. 

ETSK kehottaa laatimaan EU:n toimintasuunnitelman oikeudenmukaisten ja kestävyysperiaatteiden mukaisten globaalien toimitusketjujen varmistamiseksi

Meneillään oleva covid-19-kriisi on tuonut esiin globaalien toimitusketjujen haurauden. Se on myös paljastanut työntekijöiden haavoittuvuuden sekä yritystoiminnan aiheuttamat kielteiset sosiaaliset, terveydelliset ja turvallisuuteen liittyvät vaikutukset nykyisissä toimitusketjuissa. Konkreettisten poliittisten toimien ja päätöksenteon kannalta ratkaisevan tärkeänä ajankohtana puheenjohtajavaltio Saksa ja Euroopan parlamentti ovat pyytäneet ETSK:lta suosituksia. Komitea kehottaa kahdessa syyskuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa Euroopan komissiota laatimaan eurooppalaisen toimintasuunnitelman ja esittämään huolellisuusvelvoitetta koskevia pakollisia velvoitteita globaaleissa toimitusketjuissa.

EU:n raaka-aineala: ETSK kehottaa digitalisoimaan kaivostoiminnan

Raaka-aineiden, kuten metallien, teollisuusmineraalien ja rakennusraaka-aineiden sekä erityisesti kriittisten raaka-aineiden jatkuvan saatavuuden varmistaminen on erittäin tärkeää EU:n talouden kannalta, koska ainakin 30 miljoonaa työpaikkaa riippuu raaka-aineiden saatavuudesta. Meneillään oleva covid-19-pandemia korostaa digitalisaation merkitystä. 

Ilmailuala – ETSK perää komissiolta kattavaa elpymissuunnitelmaa

ETSK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan kattavan etenemissuunnitelman koko eurooppalaisen ilmailualan elpymistä varten ja osoittamaan sen yhteydessä erillisiä resursseja kaikkien alasektorien ja niiden työvoiman tukemiseksi.

Energiakäänne edellyttää selkeää visiota tulevaisuudesta

Energiakäänne edellyttää selkeää poliittista visiota, koska se ei ole ainoastaan teknologinen kysymys vaan myös syvälle ulottuva yhteiskunnallinen haaste.

EU:n tulevan talouden ohjausjärjestelmän on oltava käännekohta, ei paluu normaaliin

Euroopan komission vuonna 2020 tekemä talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu tulee oikeaan aikaan, ja sen pitäisi raivata tietä kokonaisvaltaiselle uudistukselle, jossa ”käännytään” tarkistetun ja tasapainoisen kehyksen puoleen sen sijaan, että ”palataan normaaliin”.

EU:n alueellinen toimintasuunnitelma – Koronaviruskriisin seuraukset on otettava huomioon uusissa toimintapolitiikoissa

EU:n uudessa tarkistetussa kaupunkiagendassa ja alueellisessa toimintasuunnitelmassa on käsiteltävä covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vaikutuksia, ja koheesiopolitiikka voisi olla oikea väline pyrittäessä edistämään Euroopan talouden elpymistä. ETSK tarkastelee kahdessa syyskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa EU:n aluepolitiikkaa ja hahmottelee tietä eteenpäin.

Uutisia ryhmiltä

Vastaukset korkealta tasolta EU:n elvytysbudjettia koskevaan työnantajat-ryhmän kirjeeseen

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n työnantajat-ryhmä sai vastaukset korkeimmalta poliittiselta tasolta, kun se kehotti sopimaan nopeasti kunnianhimoisesta elvytysbudjetista. Työnantajat-ryhmä lähetti kesäkuussa 2020 asiaa koskevan kirjeen Eurooppa-neuvoston jäsenille sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille, Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja Euroopan parlamentin puhemiehelle David Sassolille.

Kansainvälinen kunnon työn päivä

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Tänä vuonna kansainvälisen kunnon työn päivän viettäminen 7. lokakuuta oli aiheellisempaa kuin koskaan. Covid-19-pandemia on pahentanut yhteiskunnissamme vallitsevia epäkohtia erityisesti ihmisarvoisen työn, palkan ja tulojen osalta.

Mitkä ovat EU:n politiikan painopisteet tulevaisuudessa?

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Simo Tiainen, ”moninainen Eurooppa” -ryhmän jäsen, kansainvälisten asioiden johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

Euroopan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen tasapainon parantamisen sekä EU:n elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukyvyn, maatalous mukaan luettuna, on pysyttävä EU:n politiikan painopisteinä. Kilpailukykymme on perustuttava kestävään tuotantoon, työllisyyteen ja talouskasvuun.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Tom Hegenin Habitat-näyttely saapuu ETSK:hon

Ihmiskunnan ja luonnon välisen suhteen tutkimista ilmakuvien avulla

ETSK:n tiloissa järjestetään Münchenistä kotoisin olevan palkitun saksalaisen valokuvaajan ja suunnittelijan Tom Hegenin valokuvanäyttely Habitat.

Tom Hegen keskittyy työssään ilmakuviin, jotka paljastavat ihmisen toiminnasta maapallolle aiheutuvat vaikutukset ja joissa usein korostetaan ihmisten ja luonnon välistä suhdetta. Habitat-näyttely kutsuu katsojia tutustumaan planeettaamme uudesta näkökulmasta, tiedostamaan ihmisen toiminnan koko laajuuden maapallolla ja viime kädessä ottamaan vastuun. Näyttelyssä on esillä 31 kuvaa, joissa tarkastelun kohteena ovat ihmisen toiminnan johdosta muuttuneet maisemat.

Näyttely on avoinna ETSK:ssa 26. lokakuuta – 30. marraskuuta 2020, ja se liittyy Saksan puheenjohtajakauteen EU:n neuvostossa. (ck)