Komitee palub Euroopa Komisjonil olla teotahtelisem püüdlustes ELi majandust ja rahastamist kestlikustada

Viimasel täiskogu istungjärgul arutles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjoni voliniku McGuinnessiga selle üle, kuidas saavutada keskkonnahoidlikum, kestlikum ja digiteeritum Euroopa majandus- ja finantssüsteem.

Täiskogu istungjärgul võeti vastu mitu arvamust, mille abil aidata sillutada teed tõeliselt kestlikumale ELile. Ühes omaalgatuslikus arvamuses teeb komitee ettepaneku töötada välja hulk uusi näitajaid, et täiendada SKPd ja aidata kaasa üleminekule. Teises arvamuses toetab komitee eesmärki suunata investeeringud ümber, kuid leiab, et paljud meetmed, mille komisjon esitas uuendatud kestliku rahastamise strateegias, tunduvad sageli liiga kõhklevad ja eiravad äärmiselt tähtsat sotsiaalse kestlikkuse kontseptsiooni. Lisaks ei hõlma ELi taksonoomia võrdsel määral keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid eesmärke ning tekitab kahtlusi vastuoluliste majandustegevuste suhtes. Kolmandas arvamuses väljendab komitee poolehoidu uue vabatahtliku Euroopa roheliste võlakirjade standardi ideele ja esitab olulisi soovitusi selle kohta, kuidas muuta see tõeliselt võimsaks vahendiks, mis aitab investoritel suunata investeeringuid projektidesse, millel on soodne mõju keskkonnale. (tk)