Reakce na krizi COVID-19: EHSV vyzývá k urychlenému schválení plánu EU na podporu oživení

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) podporuje řadu návrhů Komise na urychlení oživení v Evropě a zdůrazňuje, že zásadní význam má zapojení organizací občanské společnosti.

EU musí učinit více pro oživení po pandemii COVID-19 a musí tak učinit rychle, projevit solidaritu a ambiciózní vizi budoucnosti Evropy. EHSV ve svých třech stanoviscích, která přijal na svém červencovém plenárním zasedání, a v pozičním dokumentu vyjádřil podporu návrhům předloženým Evropskou komisí, včetně revidovaného rozpočtu EU na období 2021–2027, a vyzval k jejich urychlenému schválení. Cílem je co nejdříve oživit evropské hospodářství, omezit zbytečnou administrativní zátěž na vnitrostátní a evropské úrovni, podpořit udržitelný a digitální růst a v neposlední řadě pomoci podnikům ve fázi oživení.

Plán na podporu oživení Evropy a víceletý finanční rámec na období 2021–2027

Stanovisko, které společně vypracovali Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio a Petr Zahradník, podporuje iniciativu Komise Next Generation EU, která představuje konkrétní nástroj k bezprostřednímu a účinnému jednání. EHSV konkrétně podporuje rozhodnutí, aby byl do víceletého finančního rámce začleněn dočasný nástroj na podporu oživení ve výši 750 miliard EUR a aby byl navýšen společný dluh, který by měl být splacen v dlouhodobém horizontu. Bude tak možné zabránit tomu, aby značná finanční zátěž dopadla okamžitě na členské státy, které byly všechny postiženy negativními hospodářskými a sociálními důsledky pandemie.

Pan Zahradník v této souvislosti uvedl: Oceňujeme Komisi za to, že navrhla řešení spočívající ve využití vysokého úvěrového kreditu Evropské unie na finančním trhu k postupnému navyšování velmi dlouhodobé společné evropské půjčky s nízkými úrokovými sazbami pro všechny členské státy. Tyto vynaložené náklady musí napomoci k co nejrychlejšímu oživení evropské ekonomiky, k obnovení důvěry a vybudování udržitelnější a spravedlivější Unie.

Stejného názoru byl i pan Di Fazio, který zdůraznil, že ekonomiky členských států již nemohou dále samy vzdorovat negativním účinkům krize, neboť jsou na sobě v důsledku mnohaleté konsolidace jednotného trhu velmi závislé, což má pozitivní účinek zamýšlený zakladateli EU a zakládajícími Smlouvami. V této fázi je nezbytné se vyhnout recipročním negativním dopadům tím, že se projeví solidarita zemím, které byly pandemií zasaženy nejvíce a mají slabší ekonomiku.

EHSV rovněž vítá návrh Komise, aby byl rozpočet EU financován prostřednictvím dodatečných skutečných vlastních zdrojů pocházejících z různých daní, např. příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi, zdanění digitální ekonomiky a zisků velkých společností. Pan Dandea během diskuse upozornil na to, že obrovská finanční podpora vyžadovaná členskými státy EU na překonání krize by měla být doprovázena ambicióznějším projektem fiskální reformy – fiskální Unií –, který by měl za cíl nastavit harmonizovaný daňový režim založený na zásadách spravedlivé soutěže a solidarity a zamezit narušením a diskriminacím existujícím v zemích EU, které vedly na straně států i individuálních daňových poplatníků k oportunistickému chování a oslabily jednotu jednotného trhu.

Omezení administrativní zátěže na vnitrostátní a evropské úrovni – pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU)

EHSV odkazuje na politiku soudržnosti a podporuje iniciativu Komise REACT-EU. V pozičním dokument, který vypracoval Antonello Pezzini, doporučuje odstranit veškeré případné administrativní překážky a zátěž, a to na úrovni jak vnitrostátní, tak i evropské veřejné správy, a okamžitě poskytnout členským státům předběžné financování ve výši nejméně 70 % zdrojů vyčleněných na rok 2020.

Pro záchranu jednotného trhu a evropské ekonomiky má zásadní význam zajištění a koordinace účinných opatření, neboť stávající tři hrozby – nekontrolované pandemie, nevyhovující programy hospodářské politiky a geopolitická „černá labuť (tj. mimořádně nepředvídatelná událost) – by mohly uvrhnout celosvětové hospodářství do dlouhotrvající ekonomické krize. V této souvislosti pan Pezzini varoval, že Evropská unie musí tento postup vést tím, že stanoví jasné pokyny a bude poskytovat transparentní, uživatelsky vstřícné a nebyrokratické informace. Je nesmírně důležité zajistit rychlou reakci, okamžitou mobilizaci prostředků, mimořádnou flexibilitu, povinnou přímou technickou pomoc, zjednodušené postupy, výjimku ze zatěžujících požadavků a větší úsilí v oblasti budování kapacit. To vše je třeba provést způsobem, který zabrání vzniku sociální, hospodářské a finanční nerovnováhy mezi jednotlivými regiony v EU.

Podpoření udržitelného a digitálního oživení – Facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu

Stanovisko, které vypracoval Dimitris Dimitriadis, podporuje návrhy Komise, jejichž cílem je podpořit hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU po krizi COVID-19 tím, že bude členským státům poskytnuta rozsáhlá přímá finanční podpora na veřejné investice a reformy. Tento inovativní nástroj má konkrétně za cíl zjednodušit provádění národních plánů na podporu oživení a odolnosti tím, že bude poskytovat půjčky s dlouhodobými splatnostmi s cílem podpořit zelenou a digitální transformaci a pomáhat obnovit růstový potenciál ekonomik členských států, posilovat tvorbu pracovních míst a podporovat udržitelný růst.

Pan Dimitriadis vyzdvihl nutnost posílit úlohu organizací občanské společnosti a důrazně prohlásil: Hlavními prvky nástroje Next Generation EU jsou Zelená dohoda pro Evropu, která je nejvýznamnější evropskou strategií pro udržitelný růst, a program Digitální Evropa, jenž má klíčový význam pro opětovné vytváření růstu v EU. Do plánů předkládaných členskými státy by měly být zapracovány postoje sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Požadujeme, aby organizovaná občanská společnost převzala aktivnější úlohu při zajištění toho, aby Komise a členské státy dospěly k dohodě ohledně obsahu reformních programů.

Pomoc podnikům ve fázi oživení – Obnovený Program InvestEU a nástroj na podporu solventnosti

EHSV ve stanovisku, které vypracoval Ronny Lannoo, vítá doporučované posílení programu InvestEU a vytvoření doplňkového nástroje na podporu solventnosti a zdůrazňuje, že je třeba dát k dispozici dostatečné prostředky na podporu podniků ve fázi oživení, zejména mikropodniků a malých a středních podniků. Pouze rychlým dosažením dohody ohledně těchto návrhů se zaručí, že oba programy budou moci rychle začít fungovat.

Během plenárního shromáždění pan Lannoo prohlásil, že zásadní význam má důraz na dlouhodobé investiční projekty, které jsou v prioritním veřejném zájmu, a důsledné dodržování kritérií udržitelného rozvoje. Je mimořádně důležité, aby krize COVID-19 neodvedla pozornost EU od jejích střednědobých a dlouhodobých cílů, jako je Zelená dohoda pro Evropu, strategie pro udržitelný růst na rok 2020 a evropský pilíř sociálních práv. V tomto ohledu má program InvestEU zvlášť dobré předpoklady k tomu, aby během oživení po hluboké hospodářské a sociální krizi poskytoval dlouhodobé financování a podporoval politiky Unie.