Αντιμετώπιση του κορονοϊού: η ΕΟΚΕ ζητεί την ταχεία έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης για την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υποστηρίζει ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, και υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη.

Η ΕΕ οφείλει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού, και τούτο χωρίς καθυστέρηση, και να επιδείξει αλληλεγγύη και ένα φιλόδοξο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Σε τρεις γνωμοδοτήσεις που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου και σε ένα έγγραφο θέσης, η ΕΟΚΕ στηρίζει και ζητεί την ταχεία έγκριση των προτάσεων υπέρ της ανάκαμψης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι η αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας το συντομότερο δυνατόν, η ελάφρυνση της γραφειοκρατίας σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η στήριξη της βιώσιμης και της ψηφιακής ανάπτυξης και, τέλος, η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις κατά το στάδιο της ανάκαμψης.

Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη και Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027

Η γνωμοδότηση που εκπόνησαν οι Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio και Petr Zahradník υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης (Next Generation EU), ως ειδικό εργαλείο για άμεση και αποτελεσματική δράση. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την απόφαση να συμπεριληφθεί το προσωρινό μέσο ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να αυξηθεί το κοινό χρέος, το οποίο θα εξοφληθεί σε μια μακροχρόνια περίοδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η άμεση χρηματοπιστωτική επιβάρυνση στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Σχετικά, ο κ. Zahradník δήλωσε τα εξής: Επικροτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της να αξιοποιηθεί η υψηλή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική αγορά ώστε να συναφθούν, σε διαδοχικές δόσεις, κοινά ευρωπαϊκά δάνεια με μεγάλο μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής και χαμηλά επιτόκια για όλα τα κράτη μέλη. Τα οικονομικά μέτρα πρέπει να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας το συντομότερο δυνατό, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην οικοδόμηση μιας ΕΕ περισσότερο βιώσιμης και ισότιμης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Di Fazio υπογράμμισε ότι οι οικονομίες των κρατών μελών δεν μπορούν από μόνες τους να αντέξουν περισσότερο χρόνο τις αντίξοες επιπτώσεις της κρίσης, καθότι όλες τους αλληλεξαρτώνται λόγω της πολύχρονης ενοποίησης της ενιαίας αγοράς, η οποία είχε τη θετική επίδραση που ήθελαν οι ιδρυτές της ΕΕ και οι ιδρυτικές Συνθήκες. Στο παρόν στάδιο, είναι ανάγκη να αποφευχθούν αμφίπλευρες αρνητικές επιδράσεις και να επιδειχθεί αλληλεγγύη προς τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία ή προς αυτές με ασθενέστερες οικονομίες.

Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που θα χρηματοδοτείται από πρόσθετους πραγματικά ίδιους πόρους βασισμένους σε διαφορετικούς τύπους φόρων, όπως έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, ψηφιακή φορολογία, έσοδα μεγάλων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Dandea υπογράμμισε ότι η τεράστια οικονομική στήριξη που χρειάζονται τα κράτη μέλη για να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα φορολογικής μεταρρύθμισης -μια Φορολογική Ένωση-, με στόχο να εδραιωθεί ένα σύστημα εναρμονισμένης φορολόγησης βασισμένο στις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού και της αλληλεγγύης· επίσης, χρειάζεται να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις και οι διακρίσεις που υφίστανται σε χώρες της ΕΕ και έχουν οδηγήσει σε καιροσκοπικά φαινόμενα τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων φορολογουμένων, υπονομεύοντας έτσι την ενότητα της ενιαίας αγοράς.

Μείωση της γραφειοκρατίας σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο — Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU)

Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία REACT-EU της Επιτροπής και, στο έγγραφο θέσης που εισηγήθηκε ο κ. Antonello Pezzini, συνιστώνται, αφενός, η εξάλειψη όλων των πιθανών διοικητικών φραγμών και επιβαρύνσεων, τόσο στις εθνικές όσο και στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και, αφετέρου, η άμεση προχρηματοδότηση των κρατών μελών με τουλάχιστον το 70 % των πόρων για το έτος 2020.

Η ανάπτυξη και ο συντονισμός αποτελεσματικών μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση της ενιαίας αγοράς και της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς η τρέχουσα τριπλή απειλή -ανεξέλεγκτες πανδημίες, ανεπαρκή προγράμματα οικονομικής πολιτικής και ένα απροσδόκητο γεωπολιτικό συμβάν- θα μπορούσε να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε μακροχρόνια ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Pezzini προειδοποιεί ότι η ΕΕ οφείλει να πρωτοστατήσει με σαφείς και απλουστευμένες κατευθυντήριες γραμμές και με ενημέρωση που να είναι διαφανής, φιλική προς τον χρήστη και καθόλου γραφειοκρατική. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η ταχεία ανταπόκριση, η άμεση κινητοποίηση πόρων, η έκτακτη ευελιξία, η επιβεβλημένη άμεση τεχνική βοήθεια, οι απλουστευμένες διαδικασίες, η εξαίρεση από πολύπλοκες απαιτήσεις και η ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κοινωνική, οικονομική και δημοσιονομική ανισορροπία μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ.

Στήριξη της βιώσιμης και της ψηφιακής ανάκαμψης — Διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα και Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

Η γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Δημήτρης Δημητριάδης στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ μετά την κρίση COVID-19, με την παροχή άμεσης και μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, με αυτό το καινοτόμο εργαλείο επιδιώκεται να διευκολυνθεί η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με την παροχή δανείων μακροπρόθεσμης διάρκειας, με σκοπό τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, την αποκατάσταση του αναπτυξιακού δυναμικού των κρατών μελών, την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ο κ. Δημητριάδης δήλωσε με έμφαση: Η Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Ευρώπη αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης (Next Generation EU): η πρώτη αποτελεί τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ η δεύτερη είναι καίριας σημασίας για την εκ νέου δημιουργία ανάπτυξης στην ΕΕ. Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενσωματωθούν στα σχέδια που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Ζητούμε έναν πιο ενεργό ρόλο για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις κατά τη φάση ανάκαμψης — Ανανεωμένο πρόγραμμα InvestEU και Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας

Τέλος, στη γνωμοδότηση του κ. Ronny LANNOO, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος InvestEU και για τη δημιουργία συμπληρωματικού Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας, και τονίζει ότι πρέπει να διατίθενται επαρκή κονδύλια για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά το στάδιο της ανάκαμψης, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Μόνο με μια ταχεία συμφωνία επί των προτάσεων αυτών θα διασφαλίσει την ταχεία λειτουργία και των δύο προγραμμάτων.

Στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας, ο κ. Lannoo σχολίασε τα εξής: Καθοριστικής σημασίας στοιχεία είναι η έμφαση σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά έργα υψηλού δημόσιου συμφέροντος και η τήρηση κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι ζωτικής σημασίας η κρίση της νόσου COVID-19 να μην απομακρύνει την ΕΕ από τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της, όπως δηλαδή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2020 και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. Σχετικά, το πρόγραμμα InvestEU είναι το πλέον κατάλληλο για να προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και να στηρίξει τις ενωσιακές πολιτικές κατά την ανάκαμψη από μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση.