Икономическият просперитет, грижата за околната среда и благосъстоянието на хората могат и трябва да вървят ръка за ръка. Това беше основното послание, отправено от председателя на ЕИСК Криста Швенг, по време на дебата на тема „Икономика в полза на всички след COVID-19 — към икономика на благосъстоянието?“, състоял се на 7 юли 2021 г. по време на на пленарната сесия на ЕИСК.

Според г-жа Швенг в бъдеще очевидно ще трябва да наблюдаваме и да ценим по-широки аспекти от отразените в БВП. „Аспекти като нашето здраве, нашата природа, способността ни за иновации и нашите общности наистина са от значение“, заяви тя.

Що се отнася до „съчетаването на идеята за просперитет с възможността за социален прогрес в глобален мащаб“, опирайки се на целите за устойчиво развитие до 2030 г., г-жа Швенг добави: „Настъпил е моментът ЕС да работи за създаването на всеобхватна стратегия: ЕИСК е готов да подкрепи размисъла за основите на икономика в периода след COVID, която да бъде в интерес на всички, да включва нови показатели за икономическа ефективност и социален прогрес, които да могат да предоставят всеобхватна картина на благосъстоянието на хората.“

Петер Шмидт, председател на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT), и докладчик по становището на ЕИСК относно „Устойчивата икономика, от която се нуждаем“, посочи, че икономиката на благосъстоянието трябва да служи на хората и че ЕС трябва да се възползва от възможността, предоставена от пандемията, за да преосмисли нашите слабости и да излезе с предложения. (mp)