EU-strategin för jämställdhet måste ta itu med covid-19-krisens negativa effekter för kvinnor

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar Europeiska kommissionen att utan dröjsmål genomföra sin nya jämställdhetsstrategi, samtidigt som man tar itu med covid-19-pandemins negativa effekter på jämställdheten, såsom de ökade sociala och ekonomiska skillnaderna mellan könen, det ökade våldet mot kvinnor och de olika formerna av diskriminering de utsätts för.

”Till följd av covid-19 riskerar kvinnor i allt högre grad att utsättas för våld och drabbas av fattigdom, flera olika typer av diskriminering och ekonomiskt beroende. Strategin bör genomföras utan dröjsmål, för att förhindra att kvinnor fortsatt får betala priset för pandemin”, menade Giulia Barbucci, föredragande för EESK:s yttrande om jämställdhet, som antogs vid kommitténs plenarsession i juli.

I yttrandet framhåller EESK att kommissionen måste se till att strategin beaktar krisens negativa effekter på jämställdheten mellan män och kvinnor och att jämställdhetsperspektivet integreras i alla medlemsstaters återhämtningsåtgärder.

Indrė Vareikytė, som är medföredragande för yttrandet, vidhöll att medierna avsevärt bidrar till att skapa och befästa stereotyper, vilket leder till fördomar om kvinnor och ännu sämre jämställdhet.

Hon påpekade att EESK efterlyser ett nytt tematiskt fokus – media och reklam – i Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) kommande jämställdhetsindex. Mediebranschen bör följaktligen anta uppförandekoder och vidta andra åtgärder som förbjuder sexism och bidrar till att undanröja stereotyper.(ll)