Sukupuolten tasa-arvoa koskevassa EU:n strategiassa ei pidä jättää huomioimatta covid-19-kriisin haitallisia vaikutuksia naisiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan komissiota panemaan ripeästi täytäntöön uuden sukupuolten tasa-arvostrategiansa ja puuttumaan samalla covid-19-pandemian vahingollisiin tasa-arvovaikutuksiin, jotka ovat entisestään pahentaneet vallitsevaa sukupuolten välistä sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta sekä lisänneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja heihin kohdistuvia syrjinnän eri muotoja.

”Covid-19:n seurauksena naisilla on yhä suurempi riski altistua väkivallalle, köyhyydelle, erilaisille syrjinnän muodoille ja taloudelliselle riippuvuudelle. Strategia olisi pantava viipymättä täytäntöön, jotta estetään se, että naiset maksavat jatkossakin pandemian hinnan”, totesi Giulia Barbucci, joka on heinäkuun täysistunnossa hyväksytyn sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä.

Lausunnossaan ETSK toteaa, että komission on varmistettava, että strategiassa otetaan huomioon kriisin kielteiset vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja että sukupuolinäkökulma sisällytetään jäsenvaltioiden kaikkiin elvytystoimenpiteisiin.

Lausunnon toinen esittelijä Indrė Vareikytė korosti tiedotusvälineiden merkittävää roolia luotaessa ja vahvistettaessa stereotypioita, joka johtavat naisiin kohdistuviin ennakkoluuloihin ja synnyttävät lisää eriarvoisuutta.

Hän sanoi, että ETSK pyytää sisällyttämään seuraavaan Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) julkaisemaan tasa-arvoindeksiin uuden temaattisen kohdealan ”tiedotusvälineet ja mainonta”. Tiedotusvälineiden olisi näin ollen otettava käyttöön käytännesääntöjä ja muita toimenpiteitä, joilla torjutaan seksismiä ja murennetaan stereotypioita.(ll)