Global uppvärmning: EESK efterlyser nya skatteåtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Nya skatter och ytterligare åtgärder avseende koldioxidutsläpp kommer att ge resultat, men det räcker inte: den globala uppvärmningen kommer sannolikt att fortsätta om inte koldioxid som redan släppts ut kan tas ut ur atmosfären. I ett yttrande som utarbetats av Krister Andersson och som antogs vid plenarsessionen i juli konstaterar kommittén att det krävs ett nytt system där koldioxidutsläppen inte bara beskattas i avskräckande syfte, utan där också koldioxid som redan släppts ut i atmosfären kan tas upp, lagras och användas för andra ändamål.

Krister Andersson påpekade under plenarsessionen att ”det är viktigt att beskattning används för att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet, men det krävs ytterligare verktyg. Det skulle vara effektivt om vi, förutom att minska koldioxidutsläppen, också kunde avlägsna koldioxid från atmosfären. Därför efterlyser vi ett symmetriskt tillvägagångssätt för beskattning som bygger på denna strategi, där intäkterna från koldioxidskatterna skulle kunna användas för att finansiera åtgärder för att fånga upp koldioxid ur atmosfären.”

EESK rekommenderar också att ny teknik för avskiljning och lagring av koldioxid och teknik för avskiljning och användning av koldioxid utvecklas både på EU-nivå och på nationell nivå, med hjälp av särskilda investeringar. Dessa åtgärder skulle innebära ett ytterligare steg mot att minska effekterna av koldioxidutsläppen och därmed bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och målen i Parisavtalet om klimatförändringar. (mp)