Cé gur cabhair iad na cánacha nua agus bearta breise maidir le hastaíochtaí CO2, ní dhéanfaidh siad cúis ós cosúil go leanfaidh an téamh domhanda ar aghaidh mura féidir na hastaíochtaí CO2 atá ann cheana a bhaint as an atmaisféar. I dtuairim a dhréachtaigh Krister Andersson agus a glacadh ag an seisiún iomlánach i mí Iúil, leagann an Coiste béim ar an ngá atá le córas nua a chur ar bun trína ngearrfar cáin ar astaíochtaí CO2 agus, ar an gcaoi sin, trína ndéanfar iad a dhíspreagadh, agus trínar féidir, ina theannta sin, astaíochtaí atá san atmaisféar cheana féin a bhaint, a stóráil agus a úsáid chun críocha eile.

Agus é ag labhairt ar an ábhar sin le linn an tseisiúin iomlánaigh, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uasal Andersson: "Siúd is gur den tábhacht an cánachas a úsáid chun spriocanna na hEorpa maidir le haeráidneodracht a bhaint amach, tá gá freisin le huirlisí breise. Chomh maith le bheith in ann astaíochtaí CO2 a laghdú, b’éifeachtúil an rud é dá bhféadfaimis, anuas air sin, CO2 a bhaint as an atmaisféar. Sin é an fáth a bhfuil cur chuige siméadrach i leith an chánachais á iarraidh againn bunaithe ar an straitéis seo a leanas: d’fhéadfaí ioncam cánach ó chánacha ar astaíochtaí CO2 a úsáid chun íoc as gníomhaíochtaí lena mbaintear CO2 as an atmaisféar".

Molann CESE freisin, trí infheistíochtaí tiomnaithe, teicneolaíochtaí nua a fhorbairt ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, lena bhféadfar carbón a ghabháil agus a stóráil (CCS) chomh maith le carbón a ghabháil agus a úsáid (CCU). Maidir leis na bearta sin, ba chéim eile chun cinn iad agus sinn i mbun laghdú a dhéanamh ar thionchar na n-astaíochtaí CO2, agus, ar an gcaoi sin, chuideoidís linn cloí le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus le Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide. (mp)