EU har några av de strängaste reglerna i världen när det gäller användning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) i jordbruket. Mycket mer kan dock göras för att förbättra konvergensen i lagstiftningen för att minska riskerna med att använda växtskyddsmedel och garantera en hälsosam och säker livsmedelsförsörjning för en ständigt växande världsbefolkning.

Som ett bidrag till kommissionens utvärdering av direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel har EESK antagit en informationsrapport om ämnet.

Drygt tio år efter att direktivet började tillämpas är det nödvändigt att utvärdera om det fyller sitt syfte.

Även om det har märkts betydande förbättringar i hanteringen och behandlingen av bekämpningsmedel är det främst bristen på tillräckliga kunskaper som alltjämt är det största hindret för att kunna använda bekämpningsmedel på ett optimalt sätt.

Uppföljningen och tillsynen av bestämmelsernas efterlevnad anses också vara en brist i direktivet, liksom avsaknaden av effektiva påföljder för medlemsstater som inte följer reglerna.

Även om jordbrukarna i EU fortsatt visar ett starkt engagemang för övergången till mer hållbara metoder inom jordbruket råder det samtidigt en bred enighet om att det saknas alternativa lösningar och nya tekniker som är tillräckligt kostnadseffektiva för att kunna säkerställa en optimal hantering av grödorna.

”Vi behöver ett ambitiöst helhetsperspektiv för att kunna ta fram en lagstiftningsram som gör det möjligt att använda växtskyddsmedel på ett samstämmigt, konsekvent och vetenskapligt sätt” underströk EESK:s föredragande José Manuel Roche Ramo. (mr)