Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Pravna država je zelo pomembna tudi za gospodarstvo

Kriza pravne države v EU se poglablja. Postala je zelo spolitizirana in je sprožila pravne spore, ki spodkopavajo temelje Evropske unije. V javnem diskurzu so močno prisotni politični in pravni vidiki razprave o pravni državi, gospodarski vidik pa je še vedno podcenjen. To je po mojem mnenju napačno, saj pravna država močno vpliva na socialno in ekonomsko stabilnost.

Koledar dogodkov

K bistvu

V kolumni z naslovom „K bistvu“ člane EESO sprašujemo o pomembnih mnenjih, ki vplivajo na vsakdanje življenje v EU.

Protekcionizem je slepa ulica za evropsko industrijo, ključna je podnebna nevtralnost

Piše Sandra Parthie

Motnje, prehod, preobrazba, strukturne spremembe – resnično živimo v „zanimivem času“. Evropejci se danes soočamo z več megatrendi hkrati: podnebnimi spremembami in potrebo po razogljičenju gospodarstva, digitalizacijo in potrebo po reorganizaciji delovnega okolja ter deglobalizaciji in potrebo po ohranitvi gospodarske moči.

„Vprašanje za ...“

„Vprašanje za ...“

V rubriki „Vprašanje za...“ Maria Nikolopoulou odgovarja na vprašanja bralcev EESO info o nastanku in pomenu ad hoc skupine za enakost, katere predsednica je postala.

 

 

Maria Nikolopoulou: Nenehno gojimo kulturo enakosti

EESO info: Izvoljeni ste bili za predsednico ad hoc skupine EESO za enakost. Katere so najpomembnejše naloge, ki se jih bo ta skupina lotila?

Maria Nikolopoulou: Poslanstvo skupine za enakost je spodbujanje prečne kulture enakosti in nediskriminacije v EESO. Zato bo naš prvi korak opredelitev področij, na katerih bi lahko bili člani deležni neenake obravnave zaradi svojega izvora, spola, spolne usmerjenosti ali prepričanja. Prav tako si prizadevamo okrepiti udeležbo žensk v Odboru in čim prej doseči uravnoteženo zastopanost spolov. Trenutno imamo 108 članic (32,82 %). Po eni strani želimo srednjeročno in dolgoročno povečati število članic, po drugi strani pa želimo ustvariti prostor in potrebne pogoje za večjo aktivnost žensk. Eno od orodij, ki ga želimo izboljšati, je zbiranje podatkov o udeležbi žensk v naših dejavnostih, ne le kot članic, temveč tudi kot strokovnjakinj in govork.

 

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

V rubriki Posebni gost vam vsak mesec predstavljamo osebnost, ki s svojim delom in predanostjo navdihuje druge in jim je za zgled s svojim pogumom, trdnim značajem in odločenostjo za ukrepanje.

Gostja EESO info je ta mesec Hanna Liubakova, beloruska aktivistka in novinarka, ki odločno pove, da beloruska opozicija zdaj bolj kot kdajkoli prej potrebuje Evropo. Evropsko unijo in druge donatorje poziva, naj podprejo opozicijske ukrepe ter zlasti novinarje in nevladne organizacije v njihovih prizadevanjih za svobodo in demokracijo.
 

 

Hanna Liubakova: Civilna družba v Ukrajini nujno potrebuje podporo

Beloruska družba se je dramatično spremenila. Od leta 2020 smo priča razvoju živahnega ljudskega gibanja, ki je preraslo v največje množične proteste od razpada Sovjetske zveze. Drugače kot pri prejšnjih volitvah to ljudsko gibanje predstavljajo ljudje iz vseh družbenih skupin, povezani prek kanalov družbenih medijev in z ženskimi voditeljicami na čelu.

Novice EESO

EESO: EU bi morala ustaviti kršitve načela pravne države

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je zavzel odločno stališče glede kršitev načela pravne države v EU in izrazil svojo zavezanost zagotavljanju, da Svet Evropske unije in Evropska komisija naložita visoke odvračilne kazni državam članicam, ki sistematično kršijo načelo pravne države na način, ki ogroža proračun EU.

V evropskem letu mladih 2022 moramo mladim Evropejcem priskrbeti oprijemljive in trajne rezultate

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je pozdravil razglasitev leta 2022 za evropsko leto mladih, vendar meni, da bi morali v tem letu preseči zgolj promocijske dejavnosti in prispevati k strategiji EU za mlade s pomočjo jasnih načrtov in zavez, da se dosežejo oprijemljivi rezultati za mlade Evropejce.

EESO podpira prednostne naloge francoskega predsedstva EU

Okrevanje, moč in občutek pripadnosti so trije glavni cilji francoskega predsedstva, ki jih EESO podpira in se z njimi strinja. To je v nagovoru francoskemu državnemu sekretarju za evropske zadeve Clémentu Beauneju na plenarnem zasedanju 19. januarja 2022 povedala predsednica EESO Christa Schweng.

Zadostna, trajnostna in dostopna kakovostna oskrba starejših je bistvena

EESO je trdno prepričan, da bi bilo treba model oskrbe odvisnih starejših oseb upoštevati pri širšem oblikovanju politik EU, saj naj bi se delež prebivalstva, starejšega od 80 let, do leta 2050 več kot podvojil.

 

Zdravje in varnost pri delu: nova poklicna tveganja terjajo močan socialni dialog

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v mnenju „Socialni dialog kot način za spodbujanje zdravja in varnosti pri delu“ dejal, da je kljub spremembam v poklicnih tveganjih, ki so posledica digitalizacije dela in so povzročile porast stresa, izgorelosti ali ergonomskih poškodb ter rahlo znižanje števila nezgod pri delu, socialni dialog še vedno ključnega pomena za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu.

EESO poziva k ombudsmanom za finance za MSP in pristop k umetni inteligenci v Evropi, ki bo dal prednost malim podjetjem

EESO je pozval k uvedbi posebnih ombudsmanov, ki bodo malim in srednjim podjetjem (MSP) v Evropi pomagali pri reševanju njihovih težav v zvezi s financami in financiranjem. Prav tako poudarja, da je potrebna politična volja za podporo MSP pri uvajanju umetne inteligence.

 

Socialna ekonomija: po mnenju EESO je treba naložbe prilagoditi, da bodo pritegnile več finančnih sredstev

Če hočemo, da bo socialna ekonomija še naprej rasla ne le zaradi spodbud javnih programov, potrebujemo nove finančen instrumente, meni EESO v svojem nedavnem mnenju, v katerem poziva tudi k finančnemu usposabljanju za spodbujanje zasebnega financiranja.

EESO ponuja recept za prehransko varnost in trajnostnost

EESO je v mnenju o prehranski varnosti in trajnostnih prehranskih sistemih, ki ga je sprejel na plenarnem zasedanju 19. januarja 2022, opredelil ključne vzvode za trajnostno in konkurenčno proizvodnjo hrane v EU ter za zmanjšanje odvisnosti od uvoza in povečanje samooskrbe EU z beljakovinami.

Za prevoz po celinskih plovnih poteh so potrebne naložbe

EU mora evropski promet nenehno prilagajati sedanjim in prihodnjim potrebam, zlasti zaradi sprememb v povpraševanju in naraščanja prometa v morskih pristaniščih. Glavni značilnosti morata biti multimodalnost in pametne rešitve na področju ladijskega prometa, pri čemer je treba izkoristiti prednosti različnih načinov prevoza za čim boljše rezultate, hkrati pa povečevati varnost in zmanjševati okoljsko breme.

 

 

Najbolj oddaljene regije so bistvene za prihodnost EU

EESO je v raziskovalnem mnenju, ki ga je pripravil na zaprosilo francoskega predsedstva Sveta EU, Evropsko komisijo pozval, naj upošteva precejšnje koristi, ki jih lahko najbolj oddaljene regije prispevajo za prihodnost Evrope.

 

 

EESO predlaga pomembne dopolnitve priporočil Komisije o ekonomski politiki euroobmočja za leto 2022

EESO je januarja 2022 sprejel mnenje, v katerem je obravnaval priporočila Evropske komisije o ekonomski politiki euroobmočja za leto 2022. Pri tem je upošteval tudi sedanje razmere.

 

 

EESO opozarja na morebitne negativne socialno-ekonomske posledice predloga o obdavčitvi energije

EESO je v mnenju, ki ga je sprejel januarja 2022, pozdravil cilj Evropske komisije, da pojasni in posodobi veljavni okvir EU ter oblikuje evropsko obdavčitev na način, ki bo spodbujal trajnostne nefosilne vire energije.

 

 

Dostop do surovin postaja temeljnega pomena za uspeh dvojnega prehoda

Ključna vloga surovin je bila predmet dolge razprave na konferenci na visoki ravni, ki jo je EESO gostil 31. januarja. Konferenca se je osredotočila zlasti na dva glavna vidika: bistveno vlogo kritičnih surovin v strateški avtonomiji EU med zelenim in digitalnim prehodom ter pomen krožnosti pri potrebi po oblikovanju trga za sekundarne surovine v Evropi.

Novice skupin

Zeleni dogovor bo spremenil vse, tudi geopolitiko

Napisal Dimitris Dimitriadis, član skupine delodajalcev v EESO in predsednik strokovne skupine za zunanje odnose

Cilj evropskega zelenega dogovora je razogljičenje gospodarstva EU, zato pomeni prelomnico, ki bo preoblikovala naše gospodarstvo, našo družbo in naše odnose s preostalim svetom.

Socialni dialog kot način za spodbujanje zdravja in varnosti pri delu

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

V času, ko različne vrste kriz in prehodov vplivajo na svet dela, je lahko socialni dialog bistvenega pomena za doseganje treh glavnih ciljev: predvidevanje in obvladovanje sprememb, ki jih prinaša zeleni, digitalni in demografski prehod, boljše preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter pripravljenost na morebitne zdravstvene krize v prihodnosti.

 

Člani skupine Raznolikost Evrope izrazili svoja pričakovanja glede francoskega predsedovanja

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Francoski člani skupine Raznolikost Evrope (EESO) so ob začetku francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije izrazili svoja pričakovanja v zvezi s tem polletjem. Ta segajo od opolnomočenja evropske demokracije do preusmeritve pozornosti z Evropske unije na evropske državljane.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

„Ostanite z nami“: posledice potresa na Hrvaškem v slikah

EESO gosti fotografsko razstavo, ki obeležuje leto dni po katastrofalnem potresu, ki je prizadel Hrvaško decembra 2020.

Krožno gospodarstvo skozi glasbo

EESO bo 2. marca v sklopu konference deležnikov krožnega gospodarstva (ECESP) 2022 gostil posebno predstavo z naslovom „Glasba z odpadki“.

„Resnica o lažeh“ bo kmalu razkrita

EESO se pripravlja na sprejem 99 dijakov in njihovih učiteljev na letošnji dogodek mladih z naslovom „Resnica o lažeh – mladi proti dezinformacijam“, člani EESO, ki so mentorjem tem dijakom, pa obiskujejo izbrane šole, da bi se sestali z dijaki in učitelji, ki bodo sodelovali pri dogodku YEYS.

 

 

Dnevi civilne družbe 2022

Letošnji dnevi civilne družbe bodo na temo „EU kot gonilo skupne blaginje – civilna družba za gospodarstvo, ki koristi ljudem in planetu“ potekali od 15. do 17. marca 2022.