Nowa strategia UE na rzecz walki z rakiem jest ogromną szansą na ochronę zdrowia Europejczyków

This page is also available in

Ze względu na to, że rak ma stać się główną przyczyną zgonów w UE, europejski plan walki z rakiem to z pewnością kwestia bardzo aktualna. EKES z zadowoleniem przyjmuje plan, który jest kamieniem milowym w walce z tą chorobą oraz jej społecznym, finansowym i psychologicznym wpływem na obywateli UE. Nierozwiązane formy nierówności regionalnych i społecznych oznaczają jednak, że nadal istnieje pole do poprawy.

25% światowego obciążenia chorobami nowotworowymi przypada na Europejczyków, dlatego najwyższy czas, abyśmy wspólnie poradzili sobie z tą chorobą. EKES zdecydowanie popiera nowy plan Komisji o wartości 4 mld EUR mający na celu finansowanie działań na rzecz walki z rakiem – pierwszy od 1990 r. dokument strategiczny skupiający się na takich działaniach.

UE potrzebuje nowego planu Marshalla na rzecz onkologii, a to jest krok we właściwym kierunku. Nie możemy zmarnować tej szansy – podkreśliła Małgorzata Anna Bogusz, sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie europejskiego planu walki z rakiem.

Pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie na skuteczny i innowacyjny plan walki z rakiem. Ponieważ systemy opieki zdrowotnej koncentrowały się na COVID‑19, nieuchronnie nastąpiły ogromne opóźnienia w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Jak zauważyła Małgorzata Anna Bogusz, Musimy zająć się zakłóceniami wywołanymi przez COVID, aby zapobiec tsunami raka.

Plan zasługuje na uznanie za wielowymiarowe i innowacyjne podejście do walki z rakiem oraz nacisk na badania naukowe, najnowocześniejsze technologie i równy dostęp do możliwie najlepszej opieki dla wszystkich Europejczyków. Jest adekwatny do zakładanych celów, ponieważ obejmuje wiele kluczowych aspektów walki z rakiem – stwierdziła Milena Angełowa, współsprawozdawczyni opinii.

EKES uważa jednak, że potrzebny jest plan działania obejmujący wskaźniki wydajności, realistyczne ramy czasowe oraz silną rolę partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowe znaczenie mają również dostępna infrastruktura opieki zdrowotnej wysokiej jakości, jak również skuteczne systemy wspierania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego pacjentów.

Rak – choroba wielu nierówności

Umieralność i zachorowalność na raka są skorelowane z rodzajem nowotworu oraz miejscem zamieszkania i gradientem społecznym pacjenta. Musimy zatem skupić się na dysproporcjach w infrastrukturze regionalnej i nierównościach społecznych pod względem zatrudnienia i płci.

EKES zachęca państwa członkowskie do proaktywnej walki z rakiem poprzez organizowanie krajowych programów badań przesiewowych i szczepień, a także systemów wsparcia.

Podkreśla także potrzebę skutecznego zapobiegania nowotworom pochodzenia zawodowego, wzywając do prowadzenia dalszych badań nad narażeniem na substancje rakotwórcze, mutagenne i zaburzające gospodarkę hormonalną oraz do badań nad przyczynami nowotworów pochodzenia zawodowego, zwłaszcza u kobiet.

Nie można pokonać raka, jeśli część tego procesu jest pomijana, a powodzenie planu działania zależy od wysokiej jakości leczenia i jednakowej opieki nad wszystkimi Europejczykami.

Główne przesłanie Małgorzaty Anny Bogusz: Fragmentaryczne podejście do raka po prostu nie zda egzaminu. Należy jednolicie traktować wszystkie regiony i grupy społeczne oraz wszystkie rodzaje nowotworów.

Ponadto partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu świadomości i promowaniu kampanii na rzecz zdrowego stylu życia. Należy ludziom stale przypominać, że muszą działać na rzecz profilaktyki i jak najwcześniejszego wykrywania nowotworów.

Europejski plan walki z rakiem jest doskonałą okazją do wydłużenia średniej długości życia i udzielenia pomocy osobom, u których zdiagnozowano tę chorobę.

Downloads

Nowa strategia UE na rzecz walki z rakiem jest ogromną szansą na ochronę zdrowia Europejczyków