Новата стратегия на ЕС за борба с рака е огромна възможност за опазване на здравето на европейците

This page is also available in

Предвид факта, че ракът е на път да се превърне във водещата причина за смъртност в ЕС, европейският план за борба със заболяването е несъмнено навременен. ЕИСК приветства плана, който е крайъгълен камък в борбата срещу рака и неговото социално, финансово и психологическо въздействие върху гражданите на ЕС. Различните форми на регионално и социално неравенство, на които все още не е намерено решение, показват обаче, че има още какво да се подобрява.

25 % от засегнатите от ракови заболявания в световен мащаб са европейци и е крайно време да заработим заедно, за да победим това заболяване. ЕИСК категорично подкрепя новия план на Комисията на стойност 4 милиарда евро за финансиране на действия в тази област — първият стратегически документ от 1990 г. насам, съсредоточен върху борбата с рака.

ЕС се нуждае от нов план „Маршал“ за онкологията и това е стъпка в правилната посока. Не трябва да пропиляваме тази възможност, подчерта Малгожата Анна Богуш, докладчик по становището на ЕИСК относно „Европейски план за борба с рака“.

Пандемията от COVID-19 засили необходимостта от ефективен и иновативен план за борба с рака: съсредоточаването на здравните системи върху COVID-19 неизбежно доведе до големи закъснения в диагностицирането и лечението на ракови заболявания. Трябва да се справим със сътресенията, които предизвика COVID, за да предотвратим евентуално цунами от ракови заболявания, изтъкна г-жа Богуш.

Планът заслужава похвала за възприетия многостранен и новаторски подход към борбата с рака, който поставя акцент върху научните изследвания, съвременните технологии и равния достъп на всички европейци до възможно най-добрите грижи. Планът е пригоден за целта, тъй като обхваща много ключови аспекти на борбата с рака, заяви съдокладчикът по становището Милена Ангелова.

Въпреки това ЕИСК счита, че е необходима пътна карта, включваща показатели за изпълнението, реалистични срокове и силна роля за социалните партньори и организациите на гражданското общество. Висококачествената и достъпна здравна инфраструктура и ефективните системи за подкрепа на физическото и психичното благосъстояние на пациентите също са от решаващо значение.

Ракът е заболяване на изострени неравенства

Смъртността и заболеваемостта от рак са свързани с вида рак, местоположението на пациента и социалния градиент. Затова е необходимо да се постави акцент върху регионалните различия по отношение на инфраструктурата и социалните дисбаланси от гледна точка на заетостта и равенството между половете.

ЕИСК насърчава държавите членки да бъдат проактивни в борбата с рака, като организират национални програми за скрининг и ваксинация, както и схеми за подкрепа.

Комитетът изтъква и необходимостта от ефективно предотвратяване на професионалните ракови заболявания, като призовава за повече изследвания на експозицията на канцерогени, мутагени и нарушители на функциите на ендокринната система, както и на причините за професионалните ракови заболявания, особено при жените.

Не можем да се преборим с рака, ако пренебрегваме част от процеса; успехът на плана за действие зависи от висококачественото лечение и предоставянето на равни грижи на всички европейци.

Основното послание на г-жа Богуш е: Фрагментираният подход към рака просто няма да проработи: всеки регион, всяка социална група и всяка форма на рак трябва да бъдат третирани по еднакъв начин.

И не на последно място, социалните партньори и организациите на гражданското общество играят ключова роля за повишаването на осведомеността и провеждането на кампании за насърчаване на здравословния начин на живот. Трябва непрекъснато да се напомня на хората, че трябва да вземат необходимите мерки за предотвратяване и откриване на раковите заболявания на възможно най-ранен етап.

Европейският план за борба с рака е огромна възможност да удължим продължителността на живота и да окажем помощ на хората, диагностицирани с рак.

Downloads

Новата стратегия на ЕС за борба с рака е огромна възможност за опазване на здравето на европейците