Amhras ar fhostóirí na hEorpa faoi ghnéithe praiticiúla den phacáiste 'Oiriúnach do 55'

Le Arnold Puech d’Alissac, Grúpa na bhFostóirí in CESE

Tá cúpla seachtain caite anois ó cuireadh i láthair na tograí reachtacha maidir leis an bpacáiste 'Oiriúnach do 55'. Pacáiste beart atá ann a bhaineann leis an gCiste Téarnaimh, ciste a bhfuil sé molta ag an gCoimisiún Eorpach leas a bhaint as chun an sprioc maidir le hastaíochtaí CO2 a bhaint amach. Is é sin astaíochtaí CO2 a laghdú 55 % faoi 2030. Tá fostóirí na hEorpa go mór i bhfabhar bhunaidhm na hiarrachta seo. Mar sin féin, tá anailís á déanamh acu faoi láthair ar na bearta a fógraíodh agus tá siad in amhras faoi roinnt mhaith de na gnéithe praiticiúla a bhaineann leo.

Tá tionscail na hEorpa ar thús cadhnaíochta cheana féin a mhéid a bhaineann le hinfheistíochtaí san éifeachtúlacht fuinnimh, san fhuinneamh inathnuaite, sa hidrigin agus i ngabháil agus stóráil CO2. Mar gheall air sin, tá sé ríthábhachtach cur chuige idé-eolaíoch a sheachaint ar ais nó ar éigean. Is minic an idé-eolaíocht a bheith i réim, ar gach taobh den scéal, sa phlé ar shaincheisteanna aeráide agus fuinnimh a bhaineann leis an gComhaontú Glas don Eoraip. Fágann a leithéid de chur chuige go bhfuil baol ann go ndéanfaí damáiste do-athraithe do na hearnálacha táirgeachta ina n-iomláine, go gcuirfí an fhostaíocht agus an tsochaí i gcontúirt agus go mbainfí an bonn ón téarnamh eacnamaíoch.

Thar aon rud eile, ba cheart a thabhairt faoi deara go léirítear i roinnt meastachán go bhfhéadfadh infheistíochtaí ar fiú níos mó ná EUR 3.5 trilliún iad a bheith ag teastáil faoi 2030 chun an sprioc a bhaint amach maidir le laghdú 55 %. Ní fiú ach EUR 1 trilliún na hacmhainní poiblí atá ar fáil faoi láthair – níos lú ná aon trian den mhéid airgid is gá.

Tá sé tábhachtach a thuiscint nach constaic atá in earnáil tionsclaíochta na hEorpa. Is í an réiteach atá ag teastáil chun na spriocanna dícharbónaithe a bhaint amach í, toisc go gcuireann sí nuálaíocht theicneolaíoch chun cinn i dtáirgí agus i bpróisis táirgeachta. Níl go leor cistí ann do chlaochlú glas na hearnála tionsclaíche sna cláir athchóirithe náisiúnta.

Mar sin, tá sé ríthábhachtach gníomhaíocht a dhéanamh trí chreat rialála comhchuibhithe agus solúbtha a leagan amach chun margadh fuinnimh fíor-chomhtháite a bhaint amach. Chuige sin, caithfear cothrom na Féinne a áirithiú maidir le tíortha nach bhfuil na spriocanna aeráide céanna acu agus atá ag an gCoimisiún, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na hearnálacha atá dian ar astaíochtaí. Caithfear beartais infheistíochta agus nuálaíochta a chur chun feidhme freisin, lena ndéanfaí éiceachórais thionsclaíocha na hEorpa níos athléimní agus níos dinimiciúla ó thaobh na teicneolaíochta de.

Is féidir an t-alt iomlán a léamh ag an nasc seo a leanas: europa.eu/!QC7Fpd