Phléigh CESE an imirce leis an gCoimisinéir atá freagrach as Ár nDóigh Bheatha Eorpach a chur chun cinn

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Iúil, reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) díospóireacht le Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Margaritis Schinas, a rinne cur síos ar roinnt tionscnamh atá ar na bacáin a thagann faoina chúram chun “Ár nDóigh Bheatha Eorpach a chur chun cinn”, lena n-áirítear an Comhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann, an Clár Oibre Scileanna, Clár Sláinte Poiblí an Aontais agus an Straitéis nua maidir le hAontas Slándála.

Ba í an imirce an t-ábhar is mó a pléadh le linn na díospóireachta.

“Táimid ag súil go mór leis an gComhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann ach tá imní orainn ina thaobh chomh maith. Tá súil agam go ndéanfaidh an Comhaontú athchóiriú suntasach ar chóras Bhaile Átha Cliath atá ina bhac mór ar bheartas an Aontais le fada an lá,” a dúirt Uachtarán CESE, Luca Jahier, leis an gCoimisinéir Schinas.

Dúirt Luca Jahier go bhfuil luachanna na dlúthpháirtíochta, an chomhionannais agus na cothroime, nó easpa na luachanna sin, le feiceáil go háirithe i réimse na himirce agus an lánpháirtithe. B’oth leis an t-ualach míréireach atá ar na Ballstáit i ndeisceart na hEorpa agus go bhfuil roinnt tíortha ann nach gcomhlíonann a n-oibleagáidí.

De dheasca na paindéime, b’éigean moill a chur ar an gComhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann atá mar phríomhthosaíocht ag Coimisiún Von der Leyen. Tá an Comhaontú sin curtha ar atráth go dtí deireadh na caibidlíochta ar bhuiséad fadtéarmach níos láidre don Aontas.

Dúirt an Coimisinéir Schinas go mbeadh an Comhaontú Nua ina réiteach iomlánaíoch a dhéanfadh, i measc nithe eile, bainistiú láidir na dteorainneacha seachtracha a thabhairt le chéile le bainistiú comhroinnte na n-iarratas ar thearmann, rud a roinnfeadh an t-ualach go cothrom idir na Ballstáit uile.

Le linn dóibh tuairimí a mhalartú leis an gCoimisinéir, chuir comhaltaí CESE in iúl an tábhacht a bhaineann le lánpháirtiú iomlán sóisialta agus eacnamaíoch na n-imirceach agus an gá atá ann béim a leagan ar an méid a chuireann siad lenár sochaithe agus lenár ngeilleagair. (ll/ks)