Η πρωτοβουλία της «Παγκόσμιας Πύλης» (Global Gateway) αποσκοπεί μεν στη διασφάλιση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να βασίζεται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, όπως υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον περασμένο Δεκέμβριο. Η ΕΟΚΕ προτίθεται να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που άπτονται των αναπτυξιακών έργων που συνδέονται με την «Παγκόσμια Πύλη».

Μέσω της στρατηγικής της «Παγκόσμιας Πύλης», η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 300 δισ. ευρώ μεταξύ των ετών 2021 και 2027 για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ψηφιακής, ενεργειακής και συγκοινωνιακής συνδεσιμότητας, καθώς και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και της έρευνας παγκοσμίως.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει ότι τα επενδυτικά προγράμματα της «Παγκόσμιας Πύλης» πρέπει να βασίζονται σε εκτιμήσεις αντικτύπου με μέλημα τόσο τον δημοκρατικό ενστερνισμό των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στις χώρες-εταίρους όσο και την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των έργων. Ταυτόχρονα, διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενδεχόμενη παρέκκλιση από την πάγια διαδικασία εποπτείας εξαιτίας της ασάφειας του τρόπου εκτίμησης επιπτώσεων κάθε έργου.

Το μέλος της ΕΟΚΕ και εισηγητής της γνωμοδότησης Stefano Palmieri επισήμανε την ανάγκη τα έργα της «Παγκόσμιας Πύλης» να τηρούν ορισμένες αρχές και στόχους, δηλώνοντας ότι «η συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ και η υποβολή λεπτομερών εκτιμήσεων επιπτώσεων είναι σημαντικές προϋποθέσεις βιωσιμότητας των έργων αυτών».

Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει με απογοήτευση την έλλειψη πραγματικής συμμετοχής τοπικών Ευρωπαίων ενδιαφερομένων στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής. Η ΕΟΚΕ θα επιθυμούσε έναν πιο ενεργό ρόλο στα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα που συνδέονται με την «Παγκόσμια Πύλη», αρχής γενομένης από τη διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ του Συμβουλίου «Παγκόσμιας Πύλης» και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. (mt)