Podle EHSV jsou prioritou bezpečné a cenově dostupné dodávky energie

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyjadřuje podporu iniciativě Komise „REPowerEU“ a zdůrazňuje, že energetickou bezpečnost musí doprovázet naléhavá opatření na ochranu zranitelných uživatelů, urychlení dekarbonizace a diverzifikace zdrojů energie. Je také nutné učinit kroky, které by umožnily snížit poptávku po ruském plynu, jenž je příčinou prudkého zvýšení cen energie.

Energetická nezávislost má pro budoucnost Evropy klíčový význam. Proto musí EU co nejdříve zajistit dodávky energie, zbavit se závislosti na ruském plynu a výrazně urychlit přechod na čistou energii. To je hlavní zjištění stanoviska „REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii“, které vypracovali Thomas Kattnig, Alena Mastantuono a Simo Tiainen a jež bylo přijato na květnovém plenárním zasedání.

EHSV podporuje sdělení Evropské komise „REPowerEU“, které schválil sbor komisařů v týž den, kdy bylo přijato stanovisko. Výbor je toho názoru, že sdělení je v souladu s cíli Zelené dohody a evropské energetické unie. V návrhu jsou navíc uvedena nová opatření, jejichž cílem je dosáhnout navýšení výroby zelené energie, diverzifikace dodávek a snížení poptávky po ruském plynu, který je příčinou výrazného zvýšení tržních cen elektřiny v důsledku manipulace s trhem.

Výbor rovněž varuje, že EU musí být při nahrazování ruského plynu jinými zdroji zvláště opatrná z důvodu jejich dopadu na životní prostředí a kvůli tomu, že by se mohla stát závislou na třetích zemích, jež nesdílejí evropské hodnoty.

Ochrana spotřebitelů a podniků před vysokými cenami energie

V důsledku současné geopolitické situace, kterou vyvolala ruská invaze Ukrajiny, se ještě prohloubil nebývalý nárůst cen energií, k němuž v EU došlo v posledních několika měsících. Je proto nesmírně důležité okamžitě přijmout kroky ke zmírnění dopadu vysokých cen na domácnosti, zemědělce, podniky a průmysl v Evropě.

EHSV poukazuje na to, že aby bylo možné kompenzovat cenové tlaky, jimž spotřebitelé v současnosti čelí, budou nezbytné fiskální nebo regulační zásahy členských států, jejichž cílem bude zabránit náhlému nárůstu cen, zajistit dostupné ceny pro konečné spotřebitele a zamezit energetické chudobě. EHSV naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly další opatření ke stabilizaci cen v energetickém systému EU.

Tvůrci politik na úrovni EU i členských států by se však měli postarat o to, aby tato opatření nenarušovala fungování vnitřního trhu s energií, neohrožovala úsilí o dekarbonizaci a energetickou účinnost a nezpůsobovala investiční nejistotu v energetickém průmyslu. Kromě toho by o nich mělo být rozhodnuto v úzké konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami, např. se sociálními partnery.

Požadujeme, aby byla realizována krátkodobá řešení, která by byla v souladu s cíli Zelené dohody a energetické unie a umožnila by zajistit cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Dále žádáme, aby bylo vynaloženo rozsáhlé úsilí zaměřené na zvýšení výroby zelené energie, diverzifikaci nabídky a snížení poptávky, aby se omezila závislost na energii z Ruska, prohlásil Thomas Kattnig.

Usnadnění investic do nízkouhlíkových řešení

V důsledku vysokých cen energie rostou zisky mnoha ropných společností i některých dodavatelů energie a obchodníků s energií. Mezinárodní energetická agentura odhaduje tyto tzv. neočekávané zisky v EU na přibližně 200 miliard EUR v roce 2022 a navrhuje, aby byly odčerpány pomocí daní a přerozděleny jako finanční kompenzace spotřebitelům energie a aby byly využity k rozšíření výroby energie z obnovitelných zdrojů a nezbytné síťové infrastruktury. Zdanění neočekávaných zisků však vyžaduje určitou opatrnost, jelikož může být problematické a odrazovat energetické společnosti od investic do nízkouhlíkových řešení.

Alena Mastantuono varovala, že situace je velmi vážná a musíme aktivovat všechny zdroje energie, které máme k dispozici, a zajistit vysokou míru solidarity a důvěry mezi členskými státy, abychom všem evropským občanům zabezpečili dodávky energie.

Využití potenciálu všech čistých zdrojů energie

Zásadní význam má tedy infrastruktura, kterou je třeba posílit, aby bylo možné uzpůsobit přechod na ekologickou transformaci – v souladu s cíli Zelené dohody – a také na diverzifikované zdroje plynu a zároveň zajistit tok energie mezi členskými státy prostřednictvím propojení přenosových soustav.

Pro bezpečnost dodávek energie je důležitá proměnlivá paleta zdrojů pro výrobu energie, která nejen co nejlépe využívá větrnou a solární energii, ale také širokou škálu dalších nízkouhlíkových zdrojů energie, jež z ekonomického a ekologického hlediska zapadají do energetického systému. Dokud nebude dokončena energetická diverzifikace EU, EHSV podporuje praktické využívání stabilních a cenově dostupných zdrojů energie, které splňují požadavky na nízké emise uhlíku, a vyzývá Komisi, aby předložila podrobný akční plán zaměřený na zvýšení výroby bioplynu.

Ve sdělení REPowerEU se uvádí, že výroba biomethanu by se do roku 2030 měla zvýšit na 35 mld. m3. Simo Tiainen zdůraznil, že tento cíl je velmi ambiciózní a je vítán, avšak k jeho dosažení je třeba přijmout konkrétní opatření a pobídky. Dostupnost energie, včetně dostupnosti cenové, a energetická bezpečnost, jsou složité otázky, které je třeba neprodleně řešit. Přiblížíme se tak rovněž ke splnění našeho cíle v oblasti klimatu.

Downloads

REPowerEU