Varma ja kohtuuhintainen energiahuolto on ETSK:lle ensisijainen tavoite

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) tukee komission REPowerEU-aloitetta ja korostaa, että energiavarmuuteen on liitettävä kiireellisiä toimenpiteitä haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien suojelemiseksi, hiilestä irtautumisen nopeuttamiseksi ja energialähteiden diversifioimiseksi. Olisi myös pyrittävä vähentämään Venäjältä peräisin olevan kaasun kysyntää, joka on johtanut merkittävään energianhintojen nousuun.

Energiaomavaraisuus on ratkaisevan tärkeä seikka Euroopan tulevaisuuden kannalta, joten EU:n on turvattava energiahuoltonsa mahdollisimman pian, irtauduttava Venäjän kaasutoimituksista ja nopeutettava rajusti siirtymää puhtaaseen energiaan. Edellä mainittu on aihetta ”REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet” käsittelevän lausunnon keskeinen viesti. Lausunto, jonka esittelijöinä toimivat Thomas Katting, Aleano Mastantuono ja Simo Tiainen, annettiin toukokuun täysistunnossa.

ETSK kannattaa Euroopan komission REPowerEU-suunnitelmaa käsittelevää tiedonantoa, jonka komission jäsenten kollegio hyväksyi samana päivänä kuin lausunto annettiin. Komitea toteaa, että tiedonanto vastaa vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan energiaunionin tavoitteita. Ehdotuksessa esitetään lisäksi uusia toimenpiteitä vihreän energian tuotannon lisäämiseksi, toimitusten diversifioimiseksi ja tarkoituksena supistaa venäläisen kaasun kysyntää, joka on aiheuttanut merkittävän sähkömarkkinahintojen nousun markkinoiden manipuloinnista johtuen.

Komitea tähdentää lisäksi, että EU:n on oltava erityisen varovainen, kun unioni korvaa Venäjältä peräisin olevaa kaasua muilla resursseilla, koska niillä on ympäristövaikutuksensa ja koska on mahdollista, että EU:sta tulee uudestaan riippuvainen kolmansista maista, jotka eivät jaa eurooppalaisia arvoja.

Kuluttajien ja yritysten suojeleminen korkeilta energianhinnoilta

Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on aiheuttanut nykyisen geopoliittisen tilanteen, joka on pahentanut entisestään energianhintojen ennenkokemattoman jyrkkää nousua, joka on koetellut EU:ta viime kuukausina. Siksi on erittäin tärkeää ryhtyä välittömiin toimiin, joilla lievennetään korkeiden hintojen vaikutuksia Euroopan kotitalouksiin, maataloustuottajiin, yrityksiin ja teollisuuteen.

Jotta pystytään tasaamaan kuluttajien tällä hetkellä kohtaamia hintapaineita, ETSK huomauttaa, että jäsenvaltioiden on toteutettava verotuksellisia tai sääntelytoimenpiteitä, jotta vältetään äkilliset hinnankorotukset, varmistetaan kohtuulliset hinnat loppukuluttajille ja ehkäistään energiaköyhyyttä. Komitea kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan lisätoimia hintojen vakauttamiseksi EU:n energiajärjestelmässä.

Poliittisten päättäjien niin EU:ssa kuin jäsenvaltioissakin olisi samalla silti varmistettava, että toimet eivät haittaa energian sisämarkkinoiden toimintaa, vaaranna työtä hiilestä irtautumiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi eivätkä aiheuta energiateollisuuteen investointiepävarmuutta. Lisäksi toimista olisi päätettävä tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten, kanssa.

Edellytämme vihreän kehityksen ohjelman ja energiaunionin tavoitteiden mukaisia lyhyen aikavälin ratkaisuja kohtuuhintaisemman, varmemman ja kestävämmän energian varmistamiseksi ja mittavia toimia vihreän energian tuotannon lisäämiseksi, toimitusten diversifioimiseksi ja kysynnän vähentämiseksi, jotta lisätään riippumattomuutta Venäjästä energian alalla, esittelijä Kattnig sanoi.

Vähähiilisiin ratkaisuihin tehtävien investointien sujuvoittaminen

Korkeat energianhinnat tuottavat suuria voittoja monille öljy-yhtiöille sekä tietyille energiantoimittajille ja kauppiaille. Kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että nämä niin sanotut satunnaiset voitot ovat EU:ssa vuonna 2022 arvoltaan noin 200 miljardia euroa, ja ehdottaa, että kyseiset voitot leikataan verojen avulla ja että ne jaetaan taloudellisena korvauksena uudelleen energiankuluttajille ja että niitä käytetään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannon laajentamiseen ja tarvittavaan verkkoinfrastruktuuriin. Satunnaisten voittojen verotuksessa on kuitenkin käytettävä harkintaa: verot saattavat olla ongelmallisia ja lannistaa energiayhtiöitä tekemästä investointeja vähähiilisiin ratkaisuihin.

Esittelijä Mastantuono varoitti, että tilanne on erittäin vakava, ja meidän on aktivoitava kaikki käytettävissämme olevat energialähteet ja varmistettava, että jäsenvaltioiden välillä vallitsee suuri solidaarisuus ja luottamus, jotta pystytään turvaamaan energiansaanti kaikille eurooppalaisille.

Kaikkien puhtaiden energialähteiden potentiaalin hyödyntäminen

Infrastruktuuria onkin pakko kehittää, jotta kyetään kattamaan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin kuuluvaan vihreään siirtymään ja myös kaasun lähteiden diversifiointiin liittyvät tarpeet, ja samalla on varmistettava energian virta jäsenvaltioiden välillä siirtoverkkojen kautta.

Energian toimitusvarmuus tarkoittaa myös monipuolista energiantuotantoa, jossa hyödynnetään kaikilta osin tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi monia muita vähähiilisiä energialähteitä, jotka sopivat taloudellisesti ja ekologisesti energiajärjestelmään. Ennen kuin EU:n energialähteiden diversifiointi on saatu päätökseen, ETSK kannattaa sellaisten vakaiden ja kohtuuhintaisten energialähteiden käyttöä pragmaattisin perustein, jotka täyttävät vähähiilisyyden vaatimukset, ja kehottaa painokkaasti komissiota esittämään yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman biokaasun tuotannon tehostamiseksi.

REPowerEU-suunnitelmaa käsittelevässä tiedonannossa ehdotetaan, että biometaanin tuotantoa tulisi nostaa 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä. Esittelijä Tiainen korosti, että tämä tavoite on erittäin kunnianhimoinen ja tervetullut, mutta sen saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja kannustimia. Energian saatavuus, toimitusvarmuus ja kohtuuhintaisuus ovat haasteellisia kysymyksiä, jotka on ratkaistava nopeasti, ja siten toimien etenemme myös kohti ilmastotavoitettamme.

Downloads

REPowerEU