EHSV a Európska komisia spájajú sily v záujme zdravšej a spravodlivejšej Európy v digitálnom veku

This page is also available in

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) podporuje pracovný program Európskej komisie na rok 2021 a poukazuje na to, že hnacou silou zdravšej, spravodlivejšej a prosperujúcejšej Európy musí byť prístup, ktorý bude koordinovaný so všetkými medziinštitucionálnymi aktérmi a bude využívať významnú úlohu organizovanej občianskej spoločnosti.

Európska únia sa musí stať zdravšou, spravodlivejšou a prosperujúcejšou a zároveň zintenzívniť svoju dlhodobú transformáciu na ekologickejšie hospodárstvo vhodné pre digitálny vek. Toto posolstvo sprostredkovala predsedníčka EHSV Christa Schweng 27. januára 2021 počas prvého dňa plenárneho zasadnutia EHSV podpredsedovi Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošovi Šefčovičovi.

Pracovný program Komisie na rok 2021 pre inkluzívnu, digitálnu a zelenú Európu

V súvislosti s príspevkom EHSV k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021, prijatým v júli 2020, pani Schweng poukázala na to, že priority výboru sú v súlade s prioritami Komisie a väčšinou návrhov, ktoré EHSV predložil, sa bude zaoberať Komisia: Chceme výrazne prispieť k obnove Európy a jej budúcej odolnosti v záujme zabezpečiť Európu, ktorá prosperuje ekonomicky, je sociálne inkluzívna a udržateľná z ekologického hľadiska.

Pán Šefčovič uviedol, že pracovný program Komisie na rok 2021 nadväzuje na závery prvej výročnej správy o strategickom výhľade uverejnenej v septembri 2020 a zahŕňa jednotlivé iniciatívy, ktoré všetky odrážajú politické ambície Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen: oživenie hospodárstva sociálne inkluzívnym spôsobom, súbežná digitálna a klimatická transformácia, posilnenie odolnosti Európy a jej vedúceho postavenia vo svete. Pracovný program je navrhnutý tak, aby pomohol EÚ prekonať nestabilitu spôsobenú krízou a obnoviť životaschopnosť jasným zameraním na prinášanie nadčasových riešení vo všetkých oblastiach politiky, uviedol.

Zotavenie z krízy a boj proti pandémii

V tejto súvislosti pani Schweng uviedla, že Komisia môže pri plnení svojich ambicióznych cieľov rátať s plnou podporou EHSV, napríklad hodnotením silných a slabých stránok udržateľnosti v EÚ z hospodárskeho, environmentálneho, sociálneho a inštitucionálneho hľadiska: To by mohlo pomôcť identifikovať nové príležitosti pri obnove po pandémii. Našou súčasnou výzvou je účinne riešiť hospodárske a sociálne ťažkosti spôsobené ochorením COVID-19.

Pán Šefčovič vyhlásil, že pandémia má hrozivý dopad na naše spoločnosti, ale hovoril aj o príležitostiach: Naša únia preukázala veľkú solidaritu a jednotu. Nevraciame sa späť, ale napredujeme a po všetkých výzvach roku 2020 je teraz ten správny čas na to, aby sme naštartovali obnovu po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 a stanovili si budúcnosť, ktorú pre našu Úniu chceme.

Predovšetkým spomenul dôležitosť riešenia ničivých sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 a dodal, že európsky sociálny samit navrhnutý portugalským predsedníctvom by bol vynikajúcou príležitosťou na vykonanie európskeho piliera sociálnych práv, aby sa na nikoho nezabudlo.

V súvislosti s prebiehajúcimi opatreniami proti pandémii ocenil pán Šefčovič úsilie Komisie a prácu na vytvorení Únie zdravia EÚ, ktorá umožnila EÚ zaujať koordinovaný prístup k očkovaniu a zabezpečiť najširšie portfólio vakcín na svete, ktoré pozostáva z 2,3 miliardy dávok.

Kľúčová úloha organizovanej občianskej spoločnosti EÚ

V záujme úspešného prekonania krízy sa pani Schweng a pán Šefčovič zhodli na potrebe spoločného postupu inštitucionálnych aktérov, verejných orgánov a organizovanej občianskej spoločnosti. To zdôraznili aj zástupcovia skupiny EHSV.

Počas diskusie predseda skupiny EHSV Zamestnávatelia Stefano Mallia privítal predvídavý prístup Komisie, pretože dlhodobé hľadisko predstavuje jediný spôsob, ako dať podnikom lepšiu pozíciu na rast a tvorbu väčšieho počtu pracovných miest.

Predseda skupiny EHSV Pracovníci Oliver Röpke zdôraznil, že politická vízia sa vyplatila, a keďže pandémia tlačila Európsku úniu a jej občanov na doraz, nastal čas konať, berúc do úvahy obavy pracovníkov.

Jarmila Dubravská zo skupiny EHSV Rozmanitá Európa poukázala na to, že európski poľnohospodári sú pripravení a ochotní pracovať na obnove Európy, ale musia sa nastaviť správne podmienky a poľnohospodárstvo sa musí posilniť.

Konferencia o budúcnosti Európy

Na záver pani Schweng prezradila, že výbor sa bude plne podieľať na nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy, čo predstavuje jedinečnú príležitosť na podnietenie otvorenej diskusie o budúcich výzvach a budúcej podobe EÚ.

Naše jedinečné postavenie ako mostu medzi inštitúciami EÚ a organizovanou občianskou spoločnosťou umožňuje osloviť veľké množstvo Európanov z rôznych prostredí, vrátane tých častí spoločnosti, ktoré by inak nemali žiadne slovo. V súčasnosti, v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19, je to ešte dôležitejšie, uviedla na záver pani Schweng.

Downloads

EHSV a Európska komisia spájajú sily v záujme zdravšej a spravodlivejšej Európy v digitálnom veku