De jongeren in de Westelijke Balkan hebben behoefte aan een tastbaar beleid voor hun toekomst.

De deelnemers aan de door het EESC georganiseerde hoorzitting “Jongerenbeleid in de Westelijke Balkan (WB), als onderdeel van de innovatieagenda voor de WB” onderstreepten nogmaals het belang van jongeren voor de toekomst van de regio. Ze haalden ook het probleem van de braindrain aan en hoe die kan worden omgevormd tot “braincirculation” om zo de economische groei en ontwikkeling in de Westelijke Balkan te stimuleren.

EESC-lid Dragica Martinović Džamonja verklaarde: “Jongeren zijn cruciaal voor ontwikkeling en essentieel voor vrede en stabiliteit.”

Andrej Zorko, eveneens een EESC-lid, ging daarop verder: “Jongeren mogen niet het voorwerp van een project zijn, maar moeten echt actief kunnen deelnemen aan beleidsvorming.”

Dafina Peci, directeur van de Europese Jongerenhoofdstad Tirana 2022, benadrukte het belang van jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Daarbij verwees ze naar het werk van het Jongerenplatform voor de Westelijke Balkan, dat al jarenlang actief is in de zes landen van de Westelijke Balkan.

Van braindrain naar “braingain”

Ontoereikend onderwijs, gebrekkige vaardigheden, slechte arbeidsvoorwaarden en beperkte kansen zijn allesbehalve ideaal voor jongeren om een welvarende toekomst op te bouwen.

Albert Hani, secretaris-generaal van het regionaal bureau voor jongerensamenwerking (RYCO), wees erop dat gemiddeld 52 % van de jongeren liever buiten de regio zou werken. “Als regeringen jongeren willen overhalen om in eigen land te blijven, moeten ze zich bekommeren om hun noden en prioriteiten”, zei hij.

Milica Škiljević, projectbeheerder op de Open School van Belgrado, hekelde het feit dat jonge mensen maar weinig informatie over carrièrevooruitzichten en werk hebben. 

Ognjen Marković, teamleider van het Jongerenlab voor de Westelijke Balkan in de Raad voor regionale samenwerking, lichtte de toegevoegde waarde toe van jongerenparticipatie: jonge mensen kunnen kennis en expertise bieden, op voorwaarde dat ze op gelijke voet staan met de beleidsmakers.

De jongerengarantie voor de Westelijke Balkan kan, samen met jongerennetwerken en nationale belanghebbenden, het begin zijn van een hervormingsproces waardoor de inzetbaarheid van de jongere generatie in de regio toeneemt. (at)