Atzinumā “Pārtikas nodrošinājums un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas”, kas tika pieņemts 2022. gada 19. janvāra plenārsesijā, EESK norādīja uz nozīmīgām svirām, kuras dod iespēju ne tikai panākt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā, bet arī mazināt atkarību no importa un uzlabot Eiropas Savienības pašapgādi ar olbaltumvielām.

Lai visaptveroša pārtikas politika tiešām būtu piemērota Eiropas patērētājiem, ir būtiski panākt Eiropas Savienībā ilgtspējīgi ražotās pārtikas cenas un kvalitātes konkurētspēju. Tas nozīmē, ka Eiropas lauksaimniecības un pārtikas nozarei ir jāspēj patērētājiem piedāvāt pārtiku par cenām, kurās iekļautas papildu izmaksas, ko rada tādi kritēriji kā ilgtspēja, dzīvnieku labturība, augstākas resursu izmaksas, pārtikas nekaitīgums un uzturvērtība, un kuras nodrošina taisnīgu peļņu lauksaimniekiem, un vienlaikus saglabāt savu pozīciju, proti, būt tai nozarei, kam priekšroku dod lielais vairums patērētāju.

Eiropas zaļais kurss ar stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ar Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteiktajiem principiem paver iespēju no jauna apstiprināt Eiropas Savienības un tās iedzīvotāju “sabiedrisko līgumu” par pārtikas nodrošinājumu, taču vēl ir daudz darāmā. “Komisija ierosina maz konkrētu pasākumu, ar kuriem nostiprināt agropārtikas nozari un lauksaimnieku un darba ņēmēju ienākumus un ar kuriem veicināt taisnīgas cenas un pārtikas vērtību,” uzsvēra līdzziņotājs Peter Schmidt.

Savukārt ziņotājs Arnold Puech d’Alissac, kas izstrādāja šo atzinumu, norādīja, ka “... atvērtas stratēģiskās autonomijas stiprināšana, standartu savstarpējības nodrošināšana, pētniecības un digitalizācijas veicināšana, novatorisku tehnoloģiju un sēklu izstrāde un centieni atvieglot lauksaimnieku iespējas apgūt šīs jaunās tehnoloģijas ir dažas no būtiskajām svirām, kas dod iespēju saglabāt Eiropas ražotāju konkurētspēju.”
Dārzeņu un pākšaugu ar augstu proteīna saturu, kā arī eļļas augu un eļļas raušu audzēšanas izvēršana dotu labumu ES lauksaimniekiem un pozitīvi ietekmētu klimatu, bioloģisko daudzveidību un vidi. (mr)