Michalis Antoniou: Taithí agus ról Chónaidhm Fhostóirí agus Thionsclaithe na Cipire le linn phaindéim COVID-19

Ag labhairt dó leis an tír ar an 15 Márta, d'fhógair Uachtarán na Cipire roinnt bearta coisctheacha a d'fhág an tír mar aon le codanna móra den gheilleagar faoi dhianghlasáil. Ba é an teachtaireacht a bhí aige ná go raibh mórchruatan eacnamaíoch ar na bacáin agus go mbeadh orainn ar fad muid féin a réiteach don mhéid a bhí le teacht.

Agus iad ag tabhairt aghaidh ar an ngéarchéim seo nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe sin, thug Cónaidhm Fhostóirí agus Thionsclaithe na Cipire freagairt uirthi trí na seirbhísí neamhriachtanacha ar fad a chur ar fionraí agus trí leas a bhaint as a hacmhainní agus a caipiteal daonna chun cúnamh a thabhairt don rialtas agus do ghnólachtaí an tsláinte phoiblí agus an geilleagar a chosaint.

Chuireamar chun na hoibre ar lánluas agus bhí ár gcónaidhm mar an príomhphointe teagmhála do ghnólachtaí ó thús na géarchéime i leith. Tugadh isteach beolíne a bhíonn ar oscailt ó Luan go Domhnach trína gcuirtear treoir ar fáil do ghnólachtaí agus d'eisíomar níos mó ná 175 chiorclán i bhfíor-am, trínar cuireadh eolas ar fáil agus trínar freagraíodh ceisteanna faoi phrótacail cúraim sláinte agus na scéimeanna tacaíochta gnó a cuireadh i bhfeidhm.

Bhíomar ar an raidió 67 n-uaire agus ar an teilifís 192 uair chomh maith, agus in 52 de na cásanna sin, bhíomar ar an nuacht phríomh-ama. Le linn na tréimhse 4 mhí céanna, tháinig ár gcoiste feidhmiúcháin le chéile 27 n-uaire (bíonn cruinnithe acu thart ar 10 n-uaire sa bhliain de ghnáth) agus bhuail baill an choiste le 11 dár 14 aire rialtais.

Thacaigh an pobal gnó le hiarrachtaí na Cónaidhme agus thug siad léargas luachmhar ar na fadhbanna a bhí le sárú ag an ngeilleagar. Is cúis bhróid dúinn a bheith in ann a rá go raibh dlúthbhaint againn leis an straitéis freagartha náisiúnta a chur le chéile, agus is cuid shuntasach den phlean scoir náisiúnta do COVID-19 iad ár gcuid tograí.

Bhí an phaindéim seo dian ar gach duine, go háirithe mar gheall ar an méid daoine a fuair bás. Bhí tionchar aige ar ár gcaidreamh idirphearsanta, ar an bhfostaíocht agus ar an gcaoi a ndéanaimid ár gcuid gnó. Chuaigh an dlúthpháirtíocht a léirigh daoine agus gnólachtaí, mar aon leis an gcaoi ar chloígh siad chomh maith sin leis na srianta a cuireadh orthu, i bhfeidhm orainn.

Cé go bhfuil damáiste déanta ag COVID-19, tá go leor ceachtanna foghlamtha againn dá bharr chomh maith. Tuigimid anois gur féidir leis an stát agus leis an earnáil phríobháideach a bheith ag obair as lámha a chéile go héifeachtach le linn tréimhsí a bhfuil go leor contúirte i gceist leo. Tuigimid anois gur féidir dea-thoradh a bheith ar idirghabháil chinniúnach atá bunaithe ar fhianaise eolaíoch láidir. Tá bealach nua smaointeoireachta foghlamtha againn chomh maith agus tá modhanna nua oibre againn anois, trína gcuirtear béim ar thábhacht an ríomhgheilleagair.

Faraor, ní thiocfaidh ár ngeilleagar tríd an ngéarchéim seo slán sábháilte. Ach ón tuiscint atá againn anois mar gheall ar an méid a d'fhulaingíomar go dtí seo, má bhímid chomh diongbháilte céanna sna míonna amach romhainn, is féidir linn an ghéarchéim seo a chur dínn le níos lú caillteanais agus beimid in ann filleadh ar an saol mar a bhí sé roimhe seo gan mhoill.