EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä – Vietnam

This page is also available in

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2020. Sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku (13 luku), jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä erityisesti tukemalla kauppaan ja sijoituksiin liittyvien seikkojen vaikutusta työvoima- ja ympäristökysymyksiin. Luvussa EU ja Vietnam sitoutuvat edistämään työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä, sellaisina kuin ne on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa, kuten ILO:n yleissopimuksissa ja monenvälisissä ympäristösopimuksissa, Pariisin sopimus mukaan luettuna. Sopimus kattaa myös sellaisia aloja kuin yritysten yhteiskuntavastuu, biologinen monimuotoisuus, kestävä metsätalous ja metsätuotteiden kauppa sekä meren elollisten luonnonvarojen ja vesiviljelytuotteiden kestäväpohjainen hoito.

Kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa määrätään myös, että molemmat osapuolet perustavat sisäisen neuvoa-antavan ryhmän, joka koostuu riippumattomista edustusjärjestöistä, jotta varmistetaan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöalan sidosryhmien, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, yritysryhmien ja ympäristöjärjestöjen, tasapuolinen edustus.

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen nojalla perustettuun EU:n sisäiseen neuvoa-antavaan ryhmään kuuluu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja muiden Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia.

Sisäisen neuvoa-antavan ryhmän päätehtävänä on antaa neuvoja kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän luvun täytäntöönpanosta esittämällä osapuolille näkemyksiä tai suosituksia.