Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Sukupuolten tasa-arvon periaate EU:n talousarvion valmistelussa

Talousarviot eivät ole neutraaleja. Ne voivat kertoa sitoutumisesta esimerkiksi naisten tarpeiden täyttämiseen ja sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen. Näin ollen ETSK:n talous- ja budjettiasiain toimikunta on päättänyt analysoida sukupuolten tasa-arvoon liittyvää budjetointia perusteellisesti. Mutta mistä oikeastaan on kyse? Tarkoitamme sitä, että sukupuolten tasa-arvon näkökulma sisällytetään talousarvion laadintaan ja toteutukseen. Se merkitsee menopäätösten mahdollisiin sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin vaikutuksiin liittyvän vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä ja toimista hyötyvien kohderyhmien määrittämistä syrjinnän tai eriarvoisuuden välttämiseksi eri politiikkojen ja toimien täytäntöönpanossa. Menetelmä antaa paremman käsityksen siitä, miten eri toimielinten, elinten ja hallitusten politiikkoihin liittyvillä tuloilla ja menoilla voi olla erilaisia vaikutuksia naisiin ja miehiin. Se voi myös edistää julkisten varojen käyttöä tavalla, joka voi tehostaa talousarvioita ja toimintapolitiikkoja.
 

Tärkeitä päivämääriä

Ukrainasta, matkalla jonnekin...

Kolya on asunut yksin perheen kissan kanssa asunnossaan, joka on tuhoutunut osittain Irpinin keskustaan tehdyissä venäläisissä ilmaiskuissa. Kolyan perhe pakeni Ranskaan, mutta hän päätti jäädä tuntiessaan, että hänen on puolustettava perheen kotia ja omaisuutta. Hän esitteli meille ylpeänä lastensa valokuvia, heidän baletti- ja taekwondomitalejaan ja kertoi olevansa varma siitä, että perhe on pian jälleen yhdessä, ”kun tämä kaikki on ohi”.

Asian ytimeen

Asian ytimeen -kolumnissamme ETSK:n jäsenet kertovat näkemyksiään EU:n asialistalla olevista tärkeistä kysymyksistä. ETSK antoi toukokuun täysistunnossaan energian huoltovarmuutta käsittelevän lausunnon ”REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet”. Aleano Mastantuono on yksi lausunnon esittelijöistä.

Eurooppa venäläisen ruletin kohteena

Kremlin uhkaus Venäjän kaasuhanan sulkemisesta asettaa paineita Euroopalle Puolan ja Bulgarian ohella nyt myös Suomen, Tanskan ja Alankomaiden kaasutoimitukset Venäjältä ovat katkenneet maiden riitauduttua Venäjän hallituksen kanssa.

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Tässä osassa ETSK:n jäseniä pyydetään vastaamaan kysymykseen aiheesta, jonka he katsovat olevan EU:n asialistan kärjessä.

Luca Jahier: Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat etenevät hyvin

ETSK-info: Mitä mieltä olette kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanotilanteesta jäsenvaltioissa?

Luca Jahier: Vuosi sitten elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano oli vasta alullaan ja vain hyvin harvat maat olivat edistyneet kansallisten suunnitelmiensa valmistelussa. 

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi Yllätysvieras-palstallamme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille. Kyse on henkilöistä, jotka ovat esimerkillisiä erityisesti rohkeutensa, luonteenlujuutensa ja päättäväisyytensä johdosta ja joiden urheus on kunnioitettavaa. Tämän kuun vieraanamme on Kostas Onisenko.

Puolueettomuus vai moraalisuus – median dilemma Ukrainan sodan raportoinnissa

Kansainvälinen toimittajayhteisö on Vietnamin sodan jälkeen pyrkinyt objektiiviseen sotaraportointiin ja välttänyt antamasta tukea kummallekaan osapuolelle. Nykyistä käytäntöä on pidetty osoituksena valtavasta edistymisestä kohti puolueettomuutta verrattuna aiempiin journalistisiin käytäntöihin, joissa toimittajat oli liitetty maan asevoimiin. Tämä on luonnollisesti ollut mahdollista mediayhtiöiden talouskasvun ansiosta mutta perustunut myös siihen, että useimmat konfliktit olivat kaukana suurten mediayhtiöiden toimipaikoista. Ne olivat vieraiden maiden sotia, ja toimittajien oli suhteellisen helppo etääntyä niistä tunnetasolla. Ukrainan sota on horjuttanut tätä ajatusmallia ja johtanee lähitulevaisuudessa merkittäviin muutoksiin median yleisessä toiminnassa ja sen suhteissa yhteiskuntaan ja valtioon.

Uutisia ETSK:sta

Charles Michel peräänkuulutti ETSK:ssa pitämässään puheessa eurooppalaista geopoliittista yhteisöä, joka kattaa Ukrainan

Toukokuun täysistunnon avauksen yhteydessä ETSK:n puheenjohtaja tähdensi, että "meidän on kohdattava Ukrainan sodan seuraukset ja edessä olevat geopoliittiset haasteet yhtenäisinä. Euroopan on kehityttävä kriisinhallinnan mestarista maailmanmestariksi tulevaisuuden muovaamisessa.”

 

Kokonaisvaltainen ja yhtenäinen maahanmuuttojärjestelmä voi antaa Euroopalle välineitä diktaattorien uhkauksia ja pakolaiskriisejä vastaan

ETSK vastasi valtion tukemaan maahanmuuttajien välineellistämiseen EU:n ulkorajoilla aiheesta järjestämässään konferenssissa, jossa korostettiin tarvetta eurooppalaistaa muuttoliikepolitiikkaa. Tähän mennessä autoritääriset johtajat ovat välineellistäneet inhimillistä kärsimystä kiristääkseen Eurooppaa, koska he ovat tietoisia EU:n maahanmuuttopolitiikan puutteista.

Kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelun tukahduttaminen ei saa tulla kysymykseen EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut EU:n toimielimiä soveltamaan nollatoleranssia sellaisiin jäsenvaltioiden asenteisiin ja toimintatapoihin, jotka haittaavat kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja kaventavat sen toimintamahdollisuuksia Euroopassa.

Elpyminen onnistuu vain eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan järjestelmällisen osallistamisen avulla

ETSK on antanut uuden päätöslauselman järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoon ja seurantaan. Äskettäin järjestetty kuuleminen osoitti, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen näihin suunnitelmiin on sääntelyn vastaisesti ollut riittämätöntä.

ETSK varoittaa: Sota Ukrainassa on merkittävä haaste EU:n koheesiopolitiikan kannalta

Koheesiopolitiikka on avainasemassa covid-19-kriisistä selviytymisessä, ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan alueiden välisten erojen vähentämisessä. ETSK varoittaa äskettäin julkaistussa lausunnossaan, että koheesiopolitiikan vakavin haaste lähitulevaisuudessa on Ukrainan sota.

ETSK vaatii avointa ja turvallista Schengen-aluetta

Toukokuussa pitämässään täysistunnossa hyväksytyn Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) lausunnon mukaan EU:sta suojaa hakevan ennennäkemättömän pakolaisvirran aiheuttanut Ukrainan sota osoittaa, että tehokkaille, inhimillisille ja humanitaarisille yhteisille eurooppalaisille maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeville säännöksille on kiireellinen tarve avoimella mutta turvallisella Schengen-alueella.

ETSK suhtautuu myönteisesti kauan odotettuun yhteisötalouden toimintasuunnitelmaan

ETSK katsoo, että sitä voitaisiin tehostaa vahvistamalla toimia neljällä alalla. Komitea on muilta osin tyytyväinen siihen, että monet sen ehdotuksista on otettu huomioon.

Euroopan on torjuttava voimakkaasti vihapuheen ja viharikosten leviämistä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) tukee toukokuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa Euroopan komission aloitetta laajentaa EU:n vahvistama rikosten luettelo kattamaan kaikki viharikosten ja vihapuheen muodot ja kannustaa neuvostoa käsittelemään tätä ehdotusta.

Säällinen työ: Liiketoimintaa ei pitäisi koskaan harjoittaa ihmisarvon ja ihmisten vapauden kustannuksella

Lapsi- ja pakkotyön jyrkkä kasvu sekä työntekijöiden hyväksikäytön jatkuminen kaikkialla maailmassa tekevät ihmisarvoista työtä koskevista EU:n toimista yhä kiireellisempiä.

EU:n on poistettava vammaisten nuorten työllistymisen esteet

ETSK:n 8. huhtikuuta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa, joka kokosi yhteen vammaispolitiikan johtavia toimijoita, kuten työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, korostettiin tarvetta lisätä vammaisten henkilöiden, erityisesti nuorten, työllisyysastetta. Tutkimustiedot osoittavat, että oikeudellisista ponnisteluista huolimatta monet heistä kohtaavat edelleen syrjintää työelämässä heidät tuottamattomiksi määrittävien stereotypioiden vuoksi.

EU:n talousarvion uusien rahoituslähteiden on oltava vakaita, oikeudenmukaisia ja yritysystävällisiä

Komitea kehottaa Euroopan komissiota tekemään kohdennetumpia vaikutustenarviointeja ehdotuksistaan EU:n talousarvion uusiksi rahoituslähteiksi NextGenerationEU-velan takaisinmaksua varten.

Kilpailupolitiikan olisi vastattava EU:n uusia kunnianhimoisia tavoitteita

Yrityskeskittymien, kilpailunrajoitusten ja valtiontukien valvontaa koskevia sääntöjä olisi tarkistettava, jotta ne palvelisivat unionin kunnianhimoisia ilmasto- ja digitalisaatiotavoitteita ja auttaisivat saavuttamaan strategisen riippumattomuuden, ja kaikki tämä edellyttää mittavia investointeja. Kahdessa uudessa ETSK:n lausunnossa selostetaan, miten tämä uudistus olisi tehtävä.

Pakkausteollisuuden kestävyys olisi keskeinen tekijä maapallon suojelemisessa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suosittaa neuvoa-antavan sekakomitean ”teollisuuden muutokset” (CCMI) esittämässä lausunnossa, joka hyväksyttiin toukokuun täysistunnossa, että Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden hallitukset ryhtyvät kaikkia pakkausteollisuuden sidosryhmiä kuullen tarvittaviin toimiin kunkin tuotteen elinkaaren osalta teollisuuden kestävyyden lisäämiseksi.

 

Hiilen kiertokulun palauttaminen kestävälle pohjalle: ETSK kannattaa Euroopan komission näkemystä

Toukokuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kannattaa Euroopan komission tiedonantoa kestävästä hiilen kierrosta ja toteaa uskovansa siihen, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulee tarjota strategiakehys, jonka avulla voidaan siirtyä vähähiiliseen maatalouteen.

Varma ja kohtuuhintainen energiahuolto on ETSK:lle ensisijainen tavoite

Energiaomavaraisuus on ratkaisevan tärkeä seikka Euroopan tulevaisuuden kannalta: EU:n on turvattava energiahuoltonsa mahdollisimman pian, irtauduttava Venäjän kaasutoimituksista ja nopeutettava rajusti siirtymää puhtaaseen energiaan. Tämä on aihetta ”REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet” käsittelevän lausunnon keskeinen viesti. Lausunto, jonka esittelijöinä toimivat Thomas Katting, Aleano Mastantuono ja Simo Tiainen, annettiin toukokuun täysistunnossa.

ETSK kehottaa toteuttamaan konkreettisempia toimia riippumattomien valkovenäläisten toimittajien tukemiseksi ja suojelemiseksi

Aljaksandr Lukašenkan autoritaarinen hallinto on elokuusta 2020 lähtien hyökännyt Valko-Venäjällä laajamittaisesti kansalaisyhteiskuntaa, riippumattomia toimittajia, bloggaajia ja kirjailijoita vastaan. ETSK on julkaissut tiedonannon maan media-alan tilanteesta ja antanut siinä suosituksia toimista, joilla voidaan auttaa valkovenäläisiä media-alan yrityksiä ja toimittajia, jotka ovat joko paenneet maasta tai jääneet sinne taistelemaan hallintoa vastaan.

Länsi-Balkanin nuoret tarvitsevat konkreettisia toimia tulevaisuuttaan varten

ETSK:n järjestämässä kuulemistilaisuudessa ”Länsi-Balkanin maiden nuorisopolitiikka osana Länsi-Balkanin innovaatio-ohjelmaa” osallistujat korostivat nuorten merkitystä alueen tulevaisuudelle. He toivat esiin myös aivovuodon ongelman ja esittivät, miten aivovuodon muuttaminen osaamiskierroksi voisi edistää talouskasvua ja kehitystä Länsi-Balkanilla.

Juoksu Ukrainan hyväksi

ETSK:n varapuheenjohtaja Giulia Barbucci osallistui ETSK:n edustajana Brysselin 20 kilometrin juoksuun, joka järjestettiin 29. toukokuuta 42. kerran. Mukana oli myös edustajia muista EU:n toimielimistä, muiden muassa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola.

Barbucci pitää tapahtumaa erittäin merkittävänä varsinkin nyt. ”Suosittu Brysselin 20 kilometrin juoksu, johon osallistui 33 000 Euroopan kansalaista ja EU:n toimielinten edustajia, oli vahva viesti rauhan puolesta ja Ukrainan rinnalla seisomisesta”, hän sanoi.

Uutisia ryhmiltä

EU:n sirusäädös – tärkeä aloite, johon liittyy eräitä kysymyksiä

Heiko Willems, ETSK:n työnantajat-ryhmän jäsen

Puolijohteet ovat olennainen osa monia talouden ja elämän aloja – niin teollisuudelle kuin kuluttajillekin. Vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita ei voida saavuttaa ilman puolijohteita. Euroopan komission 8. helmikuuta 2022 esittämällä EU:n sirusäädöksellä olisi taattava EU:n toimitusvarmuus, häiriönsietokyky ja teknologinen johtoasema puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alalla.

ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä vaihtaa nimeään: uusi nimi on kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) moninainen Eurooppa-ryhmä (ryhmä III) päätti 18. toukokuuta 2022 yksimielisesti vaihtaa nimensä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmäksi. Uusi nimi otetaan käyttöön välittömästi.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Biologinen monimuotoisuus: taiteilijat ryhtyvät toimiin

Uusi taiteilijasukupolvi asettaa biologisen monimuotoisuuden ja luonnon keskeiseen asemaan taiteellisessa toiminnassaan. Verkkonäyttely Biologinen monimuotoisuus: taiteilijat ryhtyvät toimiin korostaa ainutlaatuisella tavalla ihmisten ja luonnon välistä yhteyttä. Näyttely liittyy Ranskan EU-puheenjohtajakauteen, ja se on esillä 20. toukokuuta – 20. kesäkuuta 2022.