Toimilla, joita EU toteuttaa energian hintakriisin taltuttamiseksi, olisi pyrittävä suojelemaan kaikkia kotitalouksia ja yrityksiä, joilla on suuria ongelmia energialaskujensa maksamisessa. Tämä on ETSK:n tammikuun täysistunnossaan hyväksymän lausunnon ”Euroalueen talouspolitiikka 2023” pääviesti.

ETSK kannattaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelemiseen tähtäävää Euroopan komission ehdotusta, joka perustuu kaksitasoiseen hinnoitteluun eli siihen, että heikossa asemassa olevat kuluttajat maksavat tiettyyn energiankulutustasoon asti markkinahintaa alhaisempaa hintaa.

Komitea huomauttaa kuitenkin, että kaksitasoisen hinnoittelupolitiikan olisi katettava sekä köyhyysrajan alapuolella olevat että alempaan keskiluokkaan kuuluvat henkilöt, joilla on näillä markkinahinnoilla niin ikään vaikeuksia maksaa energialaskujaan.

”Talvi 2022–2023 on aiheuttanut unionissa suuria ongelmia”, totesi lausunnon esittelijä Petru Sorin Dandea. ”Jotta komission ehdottaman kaksitasoisen politiikan avulla todella suojeltaisiin heikossa asemassa olevia kotitalouksia, sen on oltava osallistavaa.”

ETSK kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee hyödyntää valtiontuen väliaikaista kriisikehystä, ja suosittaa, että jäsenvaltiot auttavat varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä kaikin mahdollisin keinoin. Näin voidaan välttää yritysten toiminnan lamaantuminen.

Euroopan keskuspankki on pyrkinyt hillitsemään inflaation nousua rahapoliittisten välineiden avulla, mutta tämä voi onnistua vain, jos toimia koordinoidaan euroalueen maiden finanssipolitiikan kanssa. (mp)