Ihmisten tasalta – 3. kausi, 25. jakso – Digitaalinen Eurooppa: sääntelyä ja innovointia

Digitaalinen innovointi voi muuttaa teollisuuttamme, yhteiskuntaamme ja elämäämme. Se voi myös olla uhka, jos sitä ei säännellä asianmukaisesti. Tässä Ihmisten tasalta -jaksossa tarkastellaan Euroopan digitalisaatiokehitystä. Mikä on EU:n tilanne muuhun maailmaan verrattuna? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuus tuo mukanaan? Miten EU voi varmistaa ja säilyttää kilpailuasemansa ja samalla turvata kansalaistensa oikeudet ja hyvinvoinnin?

Kielivaihtoehdot:

Sota Ukrainassa kestänyt jo vuoden ajan

Kun sota Ukrainassa alkoi 24. helmikuuta 2022, ETSK tuomitsi välittömästi Venäjän perusteettoman ja provosoimattoman hyökkäyksen maahan.

Komitea on kuluneen vuoden aikana osoittanut solidaarisuuttaan Ukrainan kansaa kohtaan monin tavoin ja vaatinut päättäväisiä toimia sekä EU:lta että jäsenvaltioilta. Olen ylpeä komiteasta ja uutterasta työstä, jota se on tehnyt selvittääkseen, millaisia seurauksia sodalla on Ukrainan ja EU:n kansalaisten ja yritysten kannalta ja miten Ukrainaa ja sen kansalaisyhteiskuntaa voidaan parhaiten tukea.

 

Tärkeitä päivämääriä

Asian ytimeen

Asian ytimeen -palstalla olemme pyytäneet Stoyan Tchoukanovia tuomaan esiin yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin tarkistamista koskevan lausunnon keskeisiä näkökohtia. (ehp)

Stoyan Tchoukanov: ”Saastuttamisessa on menty liian pitkälle”

ETSK kehottaa lausunnossaan EU:n toimielimiä käsittelemään vettä vastedes painopisteenä ja laatimaan EU:n sinisen kehityksen ohjelman. Kyseessä on radikaali toimenpide tarpeiden ennakoimiseksi, vesivarojen säilyttämiseksi ja asiaan liittyvien haasteiden asianmukaiseksi hallitsemiseksi kattavan ja koordinoidun etenemissuunnitelman avulla.

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Käsittelimme jo viime kuussa Euroopan kiperää energiatilannetta. Tällä kertaa pyysimme Maria del Carmen Barrera Chamorrolta aiheesta näkemyksiä toisesta näkökulmasta.  

 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro: työpaikkoja luova energiasiirtymä

ETSK-info: Mitkä ovat energiasiirtymän työllisyysvaikutukset siirtymää toteuttavilla alueilla ja mitä ETSK ehdottaa näihin vaikutuksiin puuttumiseksi?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Kokemukset ovat tähän mennessä vaihdelleet suuresti: on onnistumisia mutta myös monia epäonnistumisia. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää varmistaa energiasiirtymän onnistuminen työpaikkojen osalta. Euroopassa ei päästä kilpailukykyiseen ja terveeseen tulevaisuuteen ilman takeita kestävästä työllisyydestä, sosiaalisesta suojelusta ja yritystuesta siirtymän yhteydessä.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Ukrainalainen toimittaja, esseisti ja kirjallisuuden asiantuntija Tetjana Ogarkova asuu Kiovassa. Vuonna 2022 hän kertoi Ukrainalle omistetussa erityisnumerossamme ensimmäisenä maassaan käynnissä olevan sodan tragediasta. Nyt helmikuussa 2023, vuosi siitä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, hän avaa meille pohdintojaan tästä kuoleman ja kärsimyksen vuodesta ja sen pysyvistä vaikutuksista Ukrainan kansakunnan sieluun.

 

Tetjana Ogarkova: ”Voiton koittaessa mikään ei ole samoin kuin 23. helmikuuta”

Miljoonien ukrainalaisten elämä mullistui 24. helmikuuta 2022. Voittoa ajatellessamme kuvittelemme päivän, joka on entisten kaltainen normaali rauhanomainen päivä, kuten 23. helmikuuta 2022.

Mutta asia ei ole näin. Meille 23. helmikuuta on mennyttä, eivätkä entiset ajat enää palaa.

 

Kiitos vuoden 2022 vieraille

Nyt kun Venäjän täysimittaisesta sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut kohta vuosi, haluamme kiittää toimittajia, kirjoittajia ja valokuvaajia, jotka ovat jakaneet meille eri puolilta Eurooppaa kertomuksiaan ja tuntemuksiaan tämän ensimmäisen sotavuoden varrelta: Nadija Afanasieva, Vitali Portnikov, Olga Tšaiko, Tetyana Ogarkova, Olena Abramovitš, Olga Vegera, Vasil Kušmuns, Kostas Onisenko, Marta Barandiy, Jowita Kiwnik, Sławek Kamiński. (ehp)

 

Uutisia ETSK:sta

Metsola ja Schweng yhtä mieltä siitä, että EU:n kilpailukyvystä on tulossa aina vain tärkeämpää

ETSK:n jäsenet keskustelivat tammikuun täysistunnossa Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan kanssa EU:n vastauksesta geopoliittisiin haasteisiin. Metsola oli ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailukyky yhdessä strategisen riippumattomuuden kanssa on ratkaisevan tärkeää nykyisinä haastavina aikoina.

Ruotsin EU-puheenjohtajakausi vuonna 2023: Ukraina on edelleen asialistan kärjessä

Eurooppalaisten turvallisuuden takaaminen sekä oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien vaaliminen: kriisinhallintatoimet ovat tammikuusta kesäkuuhun 2023 kestävän Ruotsin EU-puheenjohtajakauden keskeisiä painopisteitä.

 

Sisämarkkinoiden olisi palveltava ihmisiä, ei päinvastoin

Tänä vuonna vietettävän EU:n sisämarkkinoiden 30-vuotisjuhlan kunniaksi ETSK:n tammikuun täysistunnossa keskusteltiin komission jäsenen Margrethe Vestagerin kanssa tavoista ratkaista seuraavan sukupolven mahdollisesti suurin haaste.

Kestävän kehityksen verkosto varoittaa: uhkana on ”menetetty vuosikymmen Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamisessa”

ETSK:ssa 24. tammikuuta käydyssä keskustelussa tuotiin esille, että EU ei näillä näkymin saavuta YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteita. Toivoa kuitenkin on. EU:lla on mahdollisuus ottaa johtoasema, myös taloudellisen tuen avulla. ETSK:lla on tärkeä rooli seurantaprosessissa.

EU:n on kiellettävä pakkotyöllä tehdyt tuotteet ja kunnioitettava ihmisoikeuksia

EU:n on torjuttava kaikkia pakkotyön muotoja ja tultava maailman johtavaksi ihmisoikeusalan toimijaksi, ETSK kehottaa tammikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa.

 

Energian hintakriisi: EU:n on tuettava kuluttajia ja yrityksiä

Toimilla, joita EU toteuttaa energian hintakriisin taltuttamiseksi, olisi pyrittävä suojelemaan kaikkia kotitalouksia ja yrityksiä, joilla on suuria ongelmia energialaskujensa maksamisessa. Tämä on ETSK:n tammikuun täysistunnossaan hyväksymän lausunnon ”Euroalueen talouspolitiikka 2023” pääviesti.

EU:n olisi tehostettava kansainvälistä yhteistyötä valtamerten suojelemiseksi

Kansainvälisen yhteistyön lisääminen on ratkaisevan tärkeää, jotta valtameristä saadaan kestävän kehityksen mukaisia vuoteen 2030 mennessä ja turvallisuus merellä voidaan varmistaa, ETSK toteaa tammikuun täysistunnossa antamassaan uudessa lausunnossa.

Turvallisuudessa ei ole kyse vain puolustuksesta

ETSK keskusteli tammikuun täysistunnossaan EU:n turvallisuuden ja puolustuksen ”strategisesta kompassista” ja totesi, että turvallisuus olisi ymmärrettävä laajasti, paljon puolustusta pidemmälle. Kansalaisyhteiskunnan ei pitäisi jäädä sivustakatsojaksi turvallisuuskysymyksissä: kriisiaikoina sillä voi olla vakauttava rooli, kuten Ukrainan sota osoittaa.

EU:n uusi hoito- ja hoivastrategia on merkittävä testi sosiaaliselle Euroopalle

ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen kattavasta eurooppalaisesta hoito- ja hoivastrategiasta, jonka tulisi taata kaikille eurooppalaisille mahdollisuus saada laadukkaita terveydenhuolto- ja hoivapalveluja koko elämänsä ajan.

 

Uutisia ryhmiltä

Vihreän kehityksen teollisuussuunnitelma: käynnissä olevan kehitystyön on johdettava kilpailukykyohjelmaan

Stefano Mallia, työnantajat-ryhmän puheenjohtaja

Komission ehdotus on puutteellinen, ja se on nähtävä osana pitkän aikavälin visiota, joka tähtää kilpailukykyohjelmaan.

Euroopan komissio julkaisi 1. helmikuuta ensimmäisen vastauksensa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ainutlaatuiseen ilmastopakettiin ja sen inflaationhillintälakiin (Inflation Reduction Act), jolla tuetaan Yhdysvaltojen teollisuutta ennätysmäisesti 369 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Ehdotus vastaa moniin vaatimuksiin – ennakoitava sääntely-ympäristö, rahoituksen saaminen, osaava työvoima ja avoin kauppa – mutta ensiarvion perusteella EU:n työnantajat katsovat, että vielä on paljon tehtävää pitkän aikavälin kilpailukyvyn saavuttamiseksi.

Vahva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu aidon sosiaalisen Euroopan puolesta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmä suhtautuu erittäin myönteisesti Euroopan komission äskettäin julkaisemaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevaan aloitteeseen. Se on vahva viesti EU:n työntekijöille ja kansalaisille, jotka kärsivät tällä hetkellä vakavasta elinkustannuskriisistä.

Osaamisen kehittäminen työmarkkinoiden avaamiseksi kaikille

ETSK:n kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmän varapuheenjohtaja Ioannis Vardakastanis

Euroopan osaamisen teemavuosi tarjoaa tilaisuuden kuroa umpeen kuiluja. Tänä vuonna tulisi käsitellä esteitä, jotka estävät monia EU:ssa löytämästä laadukasta ja tyydyttävä työtä. Aikana, jolloin EU:n työvoima on vähenemässä, on entistäkin tärkeämpää keskittyä avoimilta työmarkkinoilta liian usein syrjäytyneiden ihmisten potentiaalin hyödyntämiseen – investoimalla osaamiseen.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Vuoden 2023 kansalaisyhteiskuntapäivät

Tämänvuotisilla kansalaisyhteiskuntapäivillä tuodaan esiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden keskeinen rooli sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden että häiriönsietokykyisen demokratian varmistamisessa ja turvaamisessa Euroopassa.

Oppilaat toivottavat ETSK:n jäsenet tervetulleiksi valmistauduttaessa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet vierailevat helmi- ja maaliskuussa 35 koulussa EU:n jäsenvaltioissa ja seitsemässä ehdokasmaassa valmistaakseen oppilaita Brysselissä 23.–24. maaliskuuta 2023 järjestettävään ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -nuorisokokoukseen.