Δασοκομία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 19

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 30/11/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/905-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
583 -
Dec 13, 2023 Dec 14, 2023

EESC opinion on Seeds and other plant and forest reproductive material.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Seeds and other plant and forest reproductive material

Opinion
Εγκριθείσα on 25/01/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/841-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Nature restoration targets under EU biodiversity strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/838-EESC-2021

The update of the 2006 Soil Thematic Strategy was announced in the EU Biodiversity Strategy for 2030. The aim of the new EU Soil Strategy will be to address soil- and land-related issues in a comprehensive way and to help achieve land degradation neutrality by 2030, one of the key targets of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: New EU Soil Strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 23/02/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/832-EESC-2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Minimising the risk of deforestation and forest degradation associated with products placed on the EU market

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/836-EESC-2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

Opinion
Εγκριθείσα on 10/12/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/122-EESC-0000

The European packaging sector comprises five main sub-sectors. "Paper and board" (including paper bags and cartons) is the largest consumer packaging category with a~34% share of the total packaging market. "Rigid plastics" (tubs, pots and jars etc.) is the second-largest packaging category with a ~27% share and is one of the faster‑growing categories, forecast to grow above real GDP (~4% per year) until 2015.

Industrial changes in the European packaging sector

Downloads: 

Infopack CCMI/122

Pages