Στη στήλη μας με τίτλο «Χωρίς υπεκφυγές!» υποβάλλουμε ερωτήσεις στα μέλη της ΕΟΚΕ σχετικά με σημαντικές ενωσιακές γνωμοδοτήσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή στην ΕΕ.

Αυτή τη φορά δίνουμε το λόγο στον Stefan Back, εισηγητή της γνωμοδότησης με θέμα «Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών και του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς».