Pro odolnost EU má zásadní význam aktivní úloha organizované občanské společnosti

Na plenárním zasedání EHSV se diskutovalo o tom, jak roste význam organizované občanské společnosti a měst, neboť ovlivňují schopnost Evropy čelit asymetrickým otřesům a neočekávaným krizím. Tato debata proběhla v souvislosti s přijetím dvou stanovisek: stanoviska k flexibilní pomoci územím (FAST-CARE) a stanoviska k Lublaňské dohodě týkající se městské agendy EU. Výbor obě iniciativy vítá, ale domnívá se, že se míjejí účinkem a nejsou schopny odpovídajícím způsobem posílit postavení organizované občanské společnosti a zapojit ji do úsilí o dosažení odolnosti v Evropě. Klíčovým opatřením, které EHSV navrhuje, je vytvořit zvláštní fond EU pro obnovu a rozvoj Ukrajiny, který by doplňoval úsilí členských států.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng zdůraznila, že v současné obtížné situaci je třeba neodkladně zavést vhodné politiky. Potřebujeme rámec, jenž by umožnil posílit postavení občanské společnosti a její zapojení, prohlásila na shromáždění. Městská politika, a zejména městská agenda EU, klade silný důraz na partnerství s organizovanou občanskou společností a uplatňuje mnohostranné přístupy k udržitelnému rozvoji měst. Při zvyšování odolnosti a oživení hospodářství EU může plnit zásadní úlohu.

Radim Sršeň, který zastupoval české předsednictví Rady EU, vysvětlil, jak je pro něj důležitá úloha EHSV. Jsme přesvědčeni, že k těmto tématům je třeba zaujmout místně orientovaný přístup, který bude vycházet zdola. Stanoviska EHSV poslouží k formování současné a budoucí evropské politiky.

Posílení postavení

FAST-CARE (flexibilní pomoc územím) představuje reakci Komise na migrační výzvy způsobené vojenskou agresí Ruska a na zpoždění v provádění projektů, k nimž došlo vlivem kombinace dopadů pandemie COVID-19, vysokých nákladů na energii a nedostatku surovin a pracovních sil.

EHSV se domnívá, že nový balíček politik sice umožňuje poskytnout přiměřené a včasné řešení, musí však být ještě pružnější a inkluzivnější, co se týče organizované občanské společnosti. V rámci FAST-CARE se například stanoví, že pro místní orgány, sociální partnery a organizace občanské společnosti by mělo být vyčleněno nejméně 30 % finančních prostředků. Je to krok správným směrem, ale tato částka může být pro země sousedící s Ukrajinou příliš nízká, objasnila během diskuse zpravodajka Elena Calistru.

Dále uvedla: Na začátku války sociální partneři okamžitě zareagovali. Jejich úloha je rovněž klíčová při provádění a monitorování evropských programů. Je třeba zvýšit pomoc, kterou budou dostávat, protože s blížící se zimou jsou potřeby uprchlíků čím dál naléhavější.

Jedním z klíčových opatření navržených ve stanovisku Výboru k rozšíření oblasti působnosti nástroje FAST-CARE je vytvoření zvláštního fondu EU pro obnovu a rozvoj Ukrajiny, který by doplnil úsilí členských států. EHSV vyzval Radu a Parlament k urychlenému schválení tohoto nařízení, aby mohlo být co nejdříve přijato.

Zapojení

Druhé stanovisko, které bylo projednáno, bylo vypracováno na žádost českého předsednictví Rady EU. Týká se tematických partnerství v rámci Lublaňské dohody, která byla přijata v listopadu 2021 a zahajuje novou fázi městské agendy EU.

Zpravodaj David Sventek prohlásil, že městská politika, a zejména městská agenda EU, může hrát zásadní úlohu pro odolnost a oživení hospodářství EU. Podporujeme nový přístup a jeho silný důraz na partnerství a víceúrovňový přístup zahrnující více zúčastněných stran. Mohla by však být posílena vazba s politikou soudržnosti EU.

EHSV ve svém stanovisku žádá, aby se v rámci Lublaňské dohody mohl zapojit do skupiny pro rozvoj měst a do technické přípravné skupiny pro městskou agendu. Výbor rovněž doporučuje, aby se tematická partnerství zabývala dalšími tématy, jako je participativní demokracie, ekonomika blahobytu ve městech a propojení mezi městy a venkovskými oblastmi.

Spoluzpravodaj Florian Marin upozornil na několik dalších bodů: V tematických partnerstvích bude v budoucnu zapotřebí větší legitimity a více pozornosti věnované mladým lidem. Také kritéria pro výběr tematických partnerů by měla být otevřená a inkluzivní. V rámci tematických partnerství by se mělo k pracovním podmínkám, rovným příležitostem a přiměřeným mzdám přistupovat průřezově.

Downloads

Active role for organised civil society key for a resilient EU