Mladí lidé coby hybatelé změn a evropské integrace zemí západního Balkánu

V rámci konference občanské společnosti na vysoké úrovni na téma Politika v oblasti mládeže v zemích západního Balkánu, kterou uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), byl zdůrazněn klíčový význam mladých lidí pro budoucnost tohoto regionu a byla vyslovena výzva k aktivnímu zapojení mládeže do tvorby politik.

Konference občanské společnosti zemí západního Balkánu na vysoké úrovni, kterou pod záštitou českého předsednictví Evropské unie uspořádal v Praze dne 16. září EHSV ve spolupráci s Evropskou komisí a Radou pro regionální spolupráci, se věnovala tématu politiky v oblasti mládeže v zemích západního Balkánu coby faktoru se zásadním významem pro budoucnost tohoto regionu a celé Evropy.

Ve světle současné geopolitické situace v Evropě se integrace zemí západního Balkánu do EU stala prioritou a mladí lidé hrají klíčovou úlohu při podpoře jednání o přistoupení těchto zemí k EU a procesu rozšíření.

Musíme vyslat jasný signál našim vládám a všem ostatním zainteresovaným stranám, že naším cílem je zajistit zemím západního Balkánu lepší budoucnost a umožnit mladým lidem z tohoto regionu, aby byly jejich názory více slyšet, prohlásila předsedkyně EHSV Christa Schweng.

Komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi ve svém videopříspěvku uvedl: V těchto bouřlivých časech jsou země západního Balkánu více než kdy jindy v popředí našich geostrategických priorit. Stěžejním prvkem naší podpory je investiční balíček ve výši 30 miliard EUR. To je nejlepší způsob, jak urychlit integraci těchto zemí do EU a nabídnout atraktivní budoucnost jejich mladé generaci. Bez mladých lidí totiž není budoucnosti.

Náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Martin Dvořák potvrdil podporu českého předsednictví věrohodnému procesu rozšíření EU: Je skvělé vidět, jak se občanská společnost intenzivně angažuje v našem úsilí o zajištění účinných řešení v rámci politiky v oblasti mládeže v zemích západního Balkánu.

Podobně náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Jaroslav Miller, uvedl, že jedním z hlavních cílů českého předsednictví je vytvořit prostor pro účast a poskytnout jej mladým lidem ze všech zemí. Mladí lidé chtějí být hybateli změn a učinit Evropu lepší, udržitelnější a inkluzivnější. A mají patřičné nadšení a sílu k tomu, aby uspěli. Naším úkolem je umožnit jim, aby se tomu mohli věnovat, a poskytovat jim systematickou a udržitelnou podporu.

Z tzv. Balkánského barometru, který nechala vypracovat Rada pro regionální spolupráci, vyplývá, že 77 % mladých lidí z tohoto regionu si uvědomuje význam regionální spolupráce pro jeho politickou a hospodářskou stabilitu a bezpečnost a 50 % z nich soudí, že se vztahy za poslední rok zlepšily. Zástupkyně generální tajemnice Rady pro regionální spolupráci Tanja Miščević zdůraznila: To znamená, že si počínáme správně. Mladí lidé jsou totiž naším nejcennějším kapitálem a hrají zásadní roli v současném vývoji tohoto regionu. Jejich přáním ovšem je, aby se země západního Balkánu v budoucnu staly součástí EU.

Jana Soukupová, ředitelka odboru kabinetu české ministryně pro vědu, výzkum a inovace, zakladatelka projektu Youth, Speak Up! a zástupkyně České republiky v Evropské síti mládeže pro demokracii (EDYN) v souvislosti se stěžejním úlohou mladých lidí z hlediska rozvoje, míru a stability v tomto regionu uvedla: Z vlastní zkušenosti vím, že mladí lidé pociťují obrovskou potřebu odpoutat se od minulosti a soustředit veškeré síly na společnou budoucnost. Znám řadu demokraticky smýšlejících mladých představitelů občanského i politického života z různých zemí západního Balkánu a vím, jak moc usilují o to, aby vzájemná spolupráce nebyla poznamenána nenávistí navzdory rozkolům, které zasely předcházející generace.

Dalším bodem programu byla diskuse o cestě zemí západního Balkánu ke vstupu do EU. Poté byly ve třech debatních skupinách analyzovány různé aspekty politik v oblasti mládeže, které tyto země provádějí s cílem rozvíjet lidský kapitál a snížit nezaměstnanost mládeže. Účastníci konference navrhli také několik možností, jak by mladí lidé mohli pomoci podpořit regionální spolupráci a evropskou integraci. Závěry z konference budou předány všem relevantním zainteresovaným stranám, tj. vnitrostátním orgánům a evropským orgánům a institucím.

Downloads

Young people as promoters of change and the Western Balkans' integration into the EU