Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie UE nie zostawi Ukrainy

This page is also available in

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował 19 lipca konferencję wysokiego szczebla nt. pomocy dla Ukrainy i jej odbudowy. Podczas tego wydarzenia zobowiązał się w pełni i na wszystkich polach wspierać ten zmagający się z wojną kraj.

W okresie, gdy pojawia się już znużenie wojną, solidarność słabnie, a Europa przygotowuje się na najtrudniejszą od dziesięcioleci zimę, europejskie społeczeństwo obywatelskie podtrzymuje swe zaangażowanie w pomoc Ukrainie na drodze do odbudowy i tworzenia lepszej przyszłości zgodnie z podstawowymi europejskimi wartościami.

Na konferencji, która odbyła się w Krakowie, EKES – organ UE reprezentujący społeczeństwo obywatelskie na szczeblu unijnym – podkreślił, że będzie nadal opowiadał się za utrzymaniem solidarności UE z Ukrainą. Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng wyraziła uznanie dla konkretnego wsparcia dla Ukrainy, jakie europejskie społeczeństwo obywatelskie okazuje od początku wojny we wszystkich państwach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce. Komitet postanowił zorganizować konferencję w Krakowie, aby oddać hołd tej pokrzepiającej solidarności, a także pokazać nasze bliskie związki z tymi, którzy codziennie pracują w terenie.

EKES stwierdził, że jest gotowy do ścisłej współpracy z ukraińskim społeczeństwem obywatelskim, ukraińskimi partnerami społecznymi i władzami, aby pomóc temu krajowi przejść przez długi i wymagający proces akcesyjny, którego ostatecznym celem jest pełne członkostwo w UE.

W przemówieniu powitalnym Dimitris Dimitriadis, członek EKES-u i przewodniczący jego Sekcji Stosunków Zewnętrznych, która współorganizowała konferencję, powiedział: Jesteśmy tu dziś, aby oświadczyć, że EKES jest gotów wspierać dążenie Ukrainy do członkostwa w UE.

Konferencję otworzyli Christa Schweng i wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Christa Schweng podkreśliła kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym i zaapelowała o przekazanie natychmiastowej europejskiej i międzynarodowej pomocy finansowej w celu ratowania ukraińskiej gospodarki, utrzymania jej funkcjonowania w okresie wojennym oraz jej wzmocnienia i zwiększenia jej odporności w przyszłości.

Odbudowa Ukrainy będzie jednorazową sytuacją, która powinna prowadzić do rozwoju silniejszego społeczeństwa obywatelskiego i nowej gospodarki, opartej na najnowszych technologiach ekologicznych i cyfrowych. Jako EKES pragniemy zacieśnić współpracę i wymianę z ukraińskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – oświadczyła przewodnicząca EKES-u.

Andrzej Kulig podkreślił, że Kraków zdał egzamin z solidarności, przyjmując tysiące uchodźców. Stwierdził ponadto: Z niepokojem patrzymy na nadchodzący czas. Mamy ogromną nadzieję, że świat będzie trwał przy wartościach europejskich, które są też wartościami humanistycznymi. Że tym razem brutalna i bezwzględna siła nie zdepcze ich, tak jak to miało miejsce w przeszłości.

W konferencji wzięli udział urzędnicy wysokiego szczebla z UE, Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym związków zawodowych i organizacji pracodawców, zarówno z UE, jak i z Ukrainy.

Celem było omówienie wysiłków podjętych do tej pory na szczeblu lokalnym, by pomóc bezpośrednio osobom potrzebującym, w tym uchodźcom, osobom wewnętrznie przesiedlonym i tym, którzy nigdzie nie wyjechali pomimo brutalnej agresji Rosji na swój kraj.

Przeanalizowano również sposoby bezpośredniego wsparcia ukraińskiej gospodarki w radzeniu sobie z niszczycielskimi skutkami wojny w obliczu pesymistycznych prognoz dotyczących spadku PKB tego kraju o około 45% w 2022 r. Potrzebny jest zatem de facto nowy plan Marshalla, aby pomóc odbudować kraj od podstaw, w sposób ekologiczny i zrównoważony, ale także respektujący europejskie prawa pracownicze i socjalne.

Uczestnicy konferencji stwierdzili, że oprócz bezprecedensowych kosztów finansowych, które zgodnie z obecnymi szacunkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyniosą 1 bln EUR, ożywienie gospodarcze i odbudowa będą wymagały pełnej mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dzięki swojej wiedzy fachowej będzie kierować wdrażaniem reform i wysiłkami na rzecz odbudowy.

Razem przeciwko słabnięciu solidarności

Prelegenci w panelu wprowadzającym wysokiego szczebla ostrzegli przed utratą rozmachu pomocy Ukrainie.

Agnieszka Ścigaj, minister-członek Rady Ministrów (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), zaapelowała o europejską jedność w obliczu rosyjskiej agresji: Polska jest na pierwszej linii pomocy, ale bez wsparcia UE i państw członkowskich oraz bez przekonania, że wszyscy musimy pomagać i proponować rozwiązania, nie będziemy w stanie skutecznie działać. Musimy działać w partnerstwie, rozumieć nasze wspólne problemy i dysponować wspólnym finansowaniem. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zatrzymać agresję.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący, powiedział: Nie ma miejsca na znużenie wojną toczącą się w Ukrainie. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zadbanie, by Ukraina pozostała częścią programu UE i aby każdy z nas włączył się do współpracy na drodze tego kraju do UE.

Witalij Portnikow, ukraiński dziennikarz, komentator polityczny i opiniotwórca, podkreślił, że potrzebne jest obiektywne i niezależne dziennikarstwo w Ukrainie: Jest to równie ważne jak istnienie ukraińskiego rządu i sił zbrojnych. Aby to osiągnąć, potrzebujemy wsparcia UE i programów międzynarodowych. Brak wolności słowa i informacji wysokiej jakości, brak zasobów stworzy ryzykowną sytuację.

W panelu wprowadzającym wziął również udział Wojciech Bakun, burmistrz Przemyśla, miasta przy granicy z Ukrainą, które na początku wojny dotknął największy napływ uchodźców.

Moim przesłaniem dla osób sprawujących władzę jest, że muszą one przygotować ludzi, że koszty utrzymania będą wyższe. Jest to koszt, jaki poniesiemy jako społeczeństwo europejskie. Może to utrudnić udzielanie pomocy Ukrainie, ponieważ wzrosną koszty energii i pojawi się pytanie, dlaczego Europejczycy powinni płacić za wojnę. Ale jeśli chcemy, by walka trwała, musimy zapłacić tę cenę – powiedział Wojciech Bakun.

UE przeznaczyła już ogromne środki na pomoc Ukrainie.

W przemówieniu wideo Olivér Várhelyi, europejski komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia, powiedział, że od początku wojny uruchomiono już ponad 6 mld EUR na wsparcie budżetu Ukrainy. UE przeznaczyła do 9 mld EUR na pomoc mikrofinansową, która powinna przyczynić się do zaspokojenia różnych potrzeb, takich jak mieszkania, edukacja dla wewnętrznie przesiedlonych dzieci i młodzieży lub pomoc w rolnictwie.

Do udanej odbudowy Ukrainy będą potrzebni kompetentni i skuteczni urzędnicy na wszystkich szczeblach. Dlatego reforma administracji publicznej powinna znaleźć się w centrum wszystkich wysiłków – stwierdził Olivér Várhelyi.

Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, powiedziała, że jej kraj jest wdzięczny UE za uruchomienie tak dużych zasobów.

Taka pomoc jest niezbędna, ale wojna nie zakończy się jutro, a jej skutkami trzeba będzie zajmować się przez wiele lat. Potrzebujemy większego wsparcia wojskowego i większego wsparcia finansowego, a także większych inwestycji w Ukrainie. Chcę podkreślić, jak pilne to potrzeby. Trzeba uruchomić dodatkowe środki, aby wesprzeć budżet – 8 mld EUR na pomoc mikrofinansową to wsparcie ratunkowe, które pozwoli nam przetrwać do końca roku – powiedziała Stefaniszyna.

Podczas konferencji wysłuchano postulatów wszystkich trzech Grup członków EKES-u, reprezentujących europejskich pracodawców, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego o różnych interesach.

Przewodniczący Grupy Pracodawców Stefano Malia podkreślił znaczenie wspierania ukraińskich MŚP. Potrzebne jest ukierunkowane wsparcie dotyczące różnych zagadnień, takich jak dostęp do finansowania. MŚP mają kluczowe znaczenie dla ukraińskiej gospodarki i ukraińskiego społeczeństwa; musimy pomóc im przetrwać, aby mogły stymulować powojenną odbudowę.

Przewodniczący Grupy Pracowników Oliver Röpke przestrzegł przed deregulacją prawa pracy w Ukrainie, która może pozbawić miliony pracowników podstawowych praw socjalnych. Ukraina będzie potrzebowała jedności podczas odbudowy, w której kapitalne znaczenie będzie miało pełne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. Aby nie narazić tej jedności na szwank, potrzebne jest jasne zobowiązanie do przestrzegania praw socjalnych i pracowniczych w Ukrainie.

Przemawiając w imieniu Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego, Lidija Pavić-Rogošić zaznaczyła: Nie wystarczy odbudowa wszystkich aktywów materialnych i centralnej infrastruktury. Musimy zadbać o to, by odbudowa nie prowadziła do powstawania nowych nierówności oraz by usunęła te istniejące i ciągle się utrzymujące. Spójność społeczności wymaga równości szans dla wszystkich.

Dalsze informacje na temat konferencji

Konferencja obejmowała trzy panele dyskusyjne poświęcone różnym aspektom pomocy dla Ukrainy. W pierwszej debacie przedstawiono w zarysie dotychczasowe prace organizacji społeczeństwa obywatelskiego zapewniających natychmiastowe wsparcie uchodźcom w momencie ich przybycia i pomagających im w integracji.

Drugi panel skupił się na osobach przesiedlonych i roli ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu ciągłego funkcjonowania kraju w obliczu kryzysu. Wśród prelegentów byli przedstawiciele ukraińskich stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych i władz lokalnych, którzy opowiadali o swych działaniach w terenie.

Podczas ostatniej dyskusji analizowano, jak społeczeństwo obywatelskie UE może pomóc i wesprzeć odbudowę Ukrainy zgodnie z wartościami i normami UE, takimi jak praworządność, demokracja i przejrzystość, w szczególności z perspektywy państwa kandydującego do UE.

Na zakończenie konferencji przewodniczący Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa EKES-u Laurențiu Plosceanu powiedział: Musimy działać w sposób spójny i nowatorski. Naszym zadaniem jest odbudowa nie tylko infrastruktury, ale także codziennego życia, nadziei i wartości.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na naszej stronie internetowej.

 

Downloads

PR Conference on relief and reconstruction