Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy (Gdańsk)

This page is also available in

W Europie co piąta osoba w wieku powyżej 16 lat zajmuje się wolontariatem (1). Wolontariuszki i wolontariusze, wspomagani niejednokrotnie przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, odgrywają kapitalną rolę w kształtowaniu naszych społeczeństw i podejmowaniu wyzwań społecznych. W sytuacjach wyjątkowych, jak to pokazuje reakcja na pandemię COVID-19 i wojnę w Ukrainie, znajdują się często na pierwszej linii działań i zapewniają niezbędne usługi ludziom w potrzebie. Wolontariat to także przykład aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu naszych społeczeństw, co jest nieodzownym elementem życia demokratycznego.

Aby przeanalizować i potwierdzić wkład wolontariuszy w życie społeczne, Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) zorganizuje 7 lipca 2022 r. w Gdańsku konferencję pt. „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”. Wydarzenie stanowi część trzydniowej misji do Gdańska, który jest w tym roku Europejską Stolicą Wolontariatu.

Misja jest organizowana we współpracy z Europejskim Centrum Wolontariatu (CEV), Miastem Gdańsk, Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zarys i cele konferencji

W wydarzeniu wezmą udział wolontariusze, naukowcy, przedstawiciele krajowych i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz organów publicznych, aby omówić i wymienić doświadczenia w takich obszarach jak:

  1. tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej,
  2. wsparcie organów publicznych dla organizacji i wolontariuszy,
  3. nowe formy wolontariatu.

Konferencja ma na celu:

  • przypomnienie ważnej społecznej i gospodarczej roli wolontariatu oraz podkreślenie, że choć wolontariat nie powinien zastępować podstawowych zadań rządów, wolontariusze mogą skutecznie reagować na rosnące wyzwania społeczne poprzez szybkie i wydajne zaspokajanie potrzeb społecznych,
  • utworzenie platformy do wymiany poglądów między interesariuszami działającymi na szczeblu globalnym i europejskim, jak i tymi pochodzącymi z państw członkowskich UE, zwłaszcza z organizacji społeczeństwa obywatelskiego; szczególną uwagę zwróci się na polskie doświadczenia, które w niektórych obszarach są wyjątkowe na tle pozostałych państw członkowskich UE,
  • rozpropagowanie badania EKES-u pt. „New trends in the development of volunteering in the European Union” [Nowe tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej], opublikowanego w grudniu 2021 r.,
  • działania następcze w związku z przyjętą w grudniu 2021 r. opinią EKES-u „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”, której celem jest sprzyjanie lepszemu uznaniu wolontariatu przez władze UE, podkreślenie wagi długofalowego wsparcia dla wolontariuszy na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym oraz promowanie roku 2025 jako Europejskiego Roku Wolontariatu.

Kontekst

EKES już wcześniej wnosił wkład w problematykę wolontariatu w Europie, m.in. poprzez:

Rejestracja i informacje praktyczne

Zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie ustne z angielskiego, francuskiego i polskiego oraz na te języki.

(1) Eurostat, Social participation and integration statistics [Dane statystyczne na temat zaangażowania społecznego i integracji społecznej], 2015.

Downloads

Speakers of the conference 07/07/2022

List of participants