Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een conferentie gehouden met als motto Europa samen vormgeven. De bedoeling van deze conferentie, die in het licht van de afsluiting van de Conferentie over de toekomst van Europa werd georganiseerd, was om de balans op te maken van de werkzaamheden van het EESC in dit verband en te discussiëren over de huidige stand van zaken en de toekomstige uitdagingen en ambities.

EESC-voorzitter Christa Schweng opende het debat en ging in op de recente historische ontwikkelingen in Oekraïne. Ze gaf antwoord op de openingsvraag of nu het juiste moment was om het over de toekomst van Europa te hebben.

“De huidige agressie tegen Oekraïne en de Oekraïense bevolking laat zien dat het Europese project en Europa’s fundamentele waarden zoals vrede, vrijheid en democratie dringend verder moeten worden versterkt”, sprak Schweng.

Ze wees op het belang van de conferentie omdat die een geschikt moment vormde om de balans op te maken van hoe de zaken ervoor staan en de werkzaamheden van de afgelopen maanden te evalueren.

Het EESC heeft in alle lidstaten outreachinitiatieven en -evenementen gehouden om ervoor te zorgen dat iedereen zijn zegje kon doen, om werkgevers, werknemers en de rest van het maatschappelijk middenveld bij de Conferentie over de toekomst van Europa te betrekken en hun standpunten aan de deelnemers daarvan kenbaar te maken. Verder heeft het EESC de resolutie “Een nieuw verhaal voor Europa” goedgekeurd en verschillende ideeën op het onlineplatform van de Conferentie gepubliceerd. 

Ter afsluiting stelde Clément Beaune, Frans staatssecretaris van Europese Zaken: “Om de voorstellen van de burgers uit te voeren, zijn er verdere debatten en institutionele beslissingen nodig. Het EESC zal in de gaten houden of die aansluiten op hun verwachtingen.”

Het EESC heeft een zeer actieve rol gespeeld in de Conferentie over de toekomst van Europa via zijn speciale ad-hocgroep, als waarnemer in de raad van bestuur van de Conferentie en als lid van haar plenaire vergadering. (ks)