Χρηματοπιστωτική κρίση

This page is also available in:

 • Adopted on 08/12/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/537-EESC-2010-01-01-1617
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  467
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/65-EESC-2009-01-01-1469
  Employers - GR I
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
 • On 6 May 2019 the Centre for European Policy Studies (CEPS) organised in its headquarters at Place du Congrès in Brussels a day of debates which focused on analysing the reform process of the Economic and Monetary Union, the various positions of the Member States' governments and some social actors, as well as the possible way forward from a situation that was qualified as a "blockage of the main reforms". In the six round tables that structured the debate, a total of 26 people participated, including keynote speakers, speakers and moderators. All of them were academics or officials of the European institutions.

 • The government, representatives of organised civil society and other interest groups call for fresh impetus for the European Union

 • Javier Doz Orrit
  • Economic resilience and labour market resilience must go hand in hand
  • Commitment to deepening EMU through stabilisation and upward convergence is crucial
  • Urging Member States into contractionary fiscal stances may be problematic
 • SBBS

  Sovereign bond-backed securities (SBBS) can contribute to a greater diversification of and a risk reduction for sovereign bond portfolios held by banks and other financial operators. This could have a positive impact on the stability and resilience of the financial system and improve financial market integration.

 • NPLs

  Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνιστά ωστόσο ειδική αξιολόγηση αντικτύπου για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων

 • Lessons learned

  Η ΕΟΚΕ παρουσιάζει μέτρα για την αποφυγή της αυστηρής λιτότητας στο μέλλον και το μετριασμό των επιπτώσεων της διαχείρισης παλαιότερων κρίσεων

  Η μελλοντική διαχείριση κρίσεων πρέπει να επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών και των κοινωνικών στόχων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ικανότητα, τις αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των εν λόγω χωρών. Αντί της περιοριστικής λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν, σε μελλοντικές περιπτώσεις κρίσης, πολιτικές που θα επιδιώκουν την οικονομική συνεργασία, την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη.

 • Further measures at national and European level needed to counter the impact of future crises

  The EU Member States must urgently work on a stable, prosperous and more resilient EMU: this was one of the main conclusions of a public debate on completing the Economic and Monetary Union (EMU), hosted by the European Economic and Social Committee (EESC) on ...

 • Η ΕΟΚΕ προκρίνει την παροχή δημοσιονομικών κινήτρων εστιασμένων στις δημόσιες επενδύσεις, με παράλληλη ιεράρχηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας

  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διαφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν γενικά ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό κατά το 2018 και αντιπροτείνει έναν ελαφρώς θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ.