Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 701 - 710 of 710
Εγκριθείσα on 02/12/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/15-EESC-2004-1353

COMPLEMENTARY OPINION of the Consultative Commission on Industrial Change to the opinion of the Section for Single Market, Production and Consumption on the Communication on "Science and technology, key to the future of Europe - Guidelines for policy r...

Εγκριθείσα on 27/10/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/139-EESC-2004-1439
Σύνοδος ολομέλειας: 
412 -
Oct 27, 2004 Oct 28, 2004

Business competitiveness

Εγκριθείσα on 30/06/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/132-EESC-2004-963
Σύνοδος ολομέλειας: 
410 -
Jun 30, 2004 Jul 01, 2004

Dividend taxation of individuals

Εγκριθείσα on 07/06/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/11-EESC-2004-478

SUPPLEMENTARY OPINION of the Consultative Commission on Industrial Change on the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled LeaderSH...

Pages