EØSU opfordrer EU og medlemsstaterne til at arbejde for bedre kommunikation om de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet over for den brede offentlighed. I en udtalelse vedtaget i december foreslår udvalget at fokusere på rimelighed og retfærdighed og give dem, der har oplevet krænkelser af menneskerettighederne på egen krop, en stemme.

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder kan af nogle opfattes som alt for abstrakte, fjerne, jargonfyldte og rent juridiske begreber. Udvalget mener, at dette er en reel fare, som EU skal tage hånd om.

Cristian Pîrvulescu, ordfører for EØSU's udtalelse "Formidling af information om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet", forklarede, at "mangel på klar kommunikation og oplysning på europæisk og nationalt plan om disse principper gavner demokratiets fjender. Vi efterlyser bedre støtte til civilsamfundets oplysningsaktiviteter og mere undervisning om emnet i skolerne."

Medordfører José Antonio Moreno Díaz understregede, at "enkeltpersoner ikke kan forsvare deres grundlæggende rettigheder, hvis de ikke er bekendte med, hvad de egentlig betyder. EU's aktører og institutioner, medlemsstaterne og civilsamfundet kan gøre en forskel ved at omsætte abstrakte begreber til meningsfulde og praktiske spørgsmål og skabe en fælles europæisk kultur for grundlæggende rettigheder og retsstaten."
 
EØSU fremfører i sin udtalelse, at det ikke er muligt at beskytte menneskerettighederne og retsstatsprincippet uden en velfærdsstat. De er indbyrdes forbundet: Hvis velfærdsstaten ikke fungerer, er der risiko for, at samfundet ser retsstaten som et hult begreb. Denne forbindelse anerkendes også i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som er et vigtigt politisk redskab til at opbygge et mere inklusivt EU.

Udvalget opfordrer kraftigt alle EU-institutioner til at udvise nultolerance over for overtrædelser af retsstatsprincippet i EU-medlemsstaterne. I den forbindelse bør EU fortsat benytte den definition af retsstaten, som Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret har fastlagt, og som indeholder en klar beskrivelse af de centrale principper, der er omfattet af retsstaten.  (gb)