EESK aicina ES un dalībvalstis censties labāk informēt visu sabiedrību par pamattiesībām un tiesiskumu. Decembrī pieņemtajā atzinumā Komiteja ierosina uzmanību pievērst godīgumam un taisnīgumam un dot iespēju viedokli paust tiem, kuri tieši saskaras ar cilvēktiesību pārkāpumiem.

Tiesiskumu un pamattiesības daži var uztvert kā pārāk abstraktus, tālus, tukšvārdīgus un juridiskus jēdzienus. Komiteja uzskata, ka tas rada reālus draudus, kas Eiropas Savienībai ir jāmazina.

Ziņotājs Cristian Pîrvulescu, kas sagatavoja EESK atzinumu “Komunikācija par pamattiesībām un tiesiskumu”, skaidroja: “Eiropas un valstu līmenī vērojams, ka trūkst skaidras komunikācijas un izglītošanas par šiem principiem, un no tā labumu gūst demokrātijas ienaidnieki. Komiteja aicina vairāk atbalstīt pilsoniskās sabiedrības centienus palielināt izpratni un mācību programmu pilnveidošanu.”

Līdzziņotājs José Antonio Moreno Díaz uzsvēra: “Cilvēks nevar aizstāvēt savas pamattiesības, ja nezina, ko tās patiesībā nozīmē. ES dalībnieki, iestādes, dalībvalstis un pilsoniskā sabiedrība var panākt pārmaiņas, abstraktas koncepcijas pārvēršot jēgpilnos un praktiskos vēstījumos un veidojot kopīgu Eiropas pamattiesību un tiesiskuma kultūru.”
 
EESK atzinumā norādīts, ka bez labklājības valsts nav iespējama cilvēktiesību aizsardzība un tiesiskums. Tie ir savstarpēji saistīti aspekti: ja labklājības valsts vairs nefunkcionē, sabiedrībai var šķist, ka tiesiskums ir tukši vārdi. Šī saistība ir atzīta Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kas ir būtisks politikas instruments iekļaujošākas Savienības izveidei.

Komiteja aicina visas ES iestādes izrādīt absolūtu neiecietību pret tiesiskuma pārkāpumiem dalībvalstīs. Šiem ES centieniem vajadzētu balstīties uz Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” formulēto tiesiskuma definīciju, kas skaidri apraksta tiesiskuma pamatprincipus.  (gb)