Územní agenda EU – Nové politiky musí zohlednit důsledky koronavirové krize a soudržnost je cesta správným směrem

This page is also available in

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zdůrazňuje, že je třeba, aby budoucí územní politiky EU náležitě zohledňovaly sociální, hospodářský a environmentální dopad koronavirové krize. Politika soudržnosti může být hnací silou oživení Evropy.

Nová revidovaná městská agenda a Územní agenda EU musí brát ohled na dopady pandemie způsobené onemocněním COVID-19 a politika soudržnosti může být vhodným nástrojem k řešení hospodářského oživení Evropy. EHSV ve dvou stanoviscích, která přijal na zářijovém plenárním zasedání, hodnotí územní politiky EU a zkoumá, jak dále postupovat.

V prvním stanovisku se Petr Zahradník a Roman Haken zaměřují na revizi Lipské charty o udržitelných evropských městech a na Územní agendu EU. Tyto dokumenty představují mezivládní iniciativy členských států EU. Cílem Lipské charty je vytvořit společné zásady a strategie politiky udržitelného rozvoje měst. Územní agenda zase usiluje o udržitelnou budoucnost tím, že se soustřeďuje na územní soudržnost a na všechna území a obyvatele.

EHSV se domnívá, že do revidované Lipské charty by měly být plně začleněny důsledky pandemie COVID-19. Cíl je dvojí. Zaprvé se jedná o to, zohlednit dopad pandemie na sociální, hospodářský, environmentální a územní rozvoj členských států a EU jako celku. Zadruhé je nutné zajistit, aby byl revidovaný dokument v souladu s budoucím víceletým finančním rámcem EU.

Výbor rovněž podporuje novou Územní agendu 2030 a souhlasí s její výzvou k vytvoření spravedlivé a zelené Evropy a k tomu, aby měly všechny politiky na všech úrovních správy silnější územní rozměr. Konkrétněji řečeno, EHSV bude moci poskytnout specifický a cenný příspěvek, neboť se jeho členové budou prostřednictvím speciálních internetových stránek podílet na přípravě a provádění nového dokumentu.

Na místní úrovni musí být klíčovými pojmy pro budoucnost integrace, udržitelnost a odolnost měst a regionů. Petr Zahradník na plenárním zasedání uvedl: Potenciál pro provádění integrovaných projektů v rámci územního a městského rozvoje je obrovský. Přínosy související s tímto přístupem, pokud jde o synergii účinků, úspory nákladů a vytváření funkčních spojení, jsou také dalekosáhlé. Integrace může rovněž spočívat v propojení veřejných a soukromých finančních zdrojů za účelem zvýšení kapacity a sdílení rizik ve prospěch územního i městského rozvoje, pokud podléhá demokratické kontrole a je v souladu s transparentní správou věcí veřejných a zásadou odpovědnosti.

Roman Haken tuto myšlenku rozvinul: Vzhledem k široké škále vnitřních a vnějších faktorů, jako jsou dopady změny klimatu, využívání zdrojů a potřeba snížit environmentální rizika, nelze řešit udržitelnost a odolnost měst a regionů odděleně. Z tohoto důvodu by měla být městská agenda co nejvíce koordinována s politikou územní soudržnosti, například prostřednictvím funkčních partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi, která se nakonec mohou stát pilíři budoucí územní soudržnosti.

Politika soudržnosti má tedy zásadní význam. Je rovněž ústředním tématem stanoviska, které vypracoval Gonçalo Lobo Xavier a v němž EHSV uvádí, že tato politika může být ideálním nástrojem k řešení mnoha problémů způsobených pandemií COVID-19, a vyzývá Komisi, aby přijala příslušná opatření.

Evropa potřebuje silná a jasná opatření, aby znovu vybudovala své hospodářství. Důsledky pro činnost v oblasti veřejného zdraví a pro hospodářská, společenská a politická opatření jsou obtížně měřitelné a dopady se budou v jednotlivých členských státech lišit. Při přípravě plánu oživení EU je třeba vždy brát v úvahu závislost Evropy na jiných hospodářských regionech, pokud jde o konkrétní výrobky a služby. Je zřejmé, že Evropa se musí vážně zabývat svou obchodní politikou, podporovat inovace a využívat ve svůj prospěch své strategie pro inteligentní specializaci založené na regionech a odvětvovém průmyslovém přístupu.

Politika soudržnosti může pomoci při inovativním přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a hrát důležitou úlohu v digitální revoluci, transformaci energetiky a globalizaci. Digitalizace služeb musí být i nadále prioritou všech členských států. Stávající infrastruktura je nedostatečná a prioritou musí být větší investice do těchto oblastí. Je stále potřeba investovat do plně širokopásmových systémů, které venkovským oblastem umožní rozvíjet moderní zemědělské a turistické aktivity.

Musíme naléhavě jednat a urychleně reagovat. Finanční prostředky na pomoc členským státům a na jejich podporu musí být uvolňovány v souladu s příslušnými kritérii, ale také s odvahou, prohlásil Gonçalo Lobo Xavier. K řešení jednotlivých výzev potřebuje Evropa více než kdy jindy diferencovaný přístup.

See also