ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Směrem k sociálně spravedlivé transformaci: výzvy

 • Cesta k sociálně spravedlivé transformaci přináší řadu výzev. Má-li být transformace spravedlivá, je třeba v jejím rámci usilovat především o zachování místní identity. Je dobře známo, že komunity v oblastech spojených s těžbou jsou velmi svérázné. Při přeměně „srdce českého ocelářství“ v nízkouhlíkové hospodářství jde především o změnu místní identity. Je tedy zcela zásadní, aby do plánování obnovy tohoto regionu byli přímo zapojeni lidé a místní komunity, jejichž názory budou mít náležitou váhu.
 • Největší výzvou tohoto století je změna klimatu. Vzhledem k tomu, že nás tato změna bezprostředně ohrožuje, je přechod na klimaticky neutrální ekonomiku naléhavější než kdy dříve, což je coby ústřední prvek zakotveno v Zelené dohodě pro Evropu. Dozvěděli jsme se o ničivých dopadech, který na tento region měla více než sto let trvající těžba uhlí, o tom, jak zaniklo celé město a komunity byly rozptýleny. Tento příklad nám na mikroúrovni ukazuje důsledky toho, když se neplánuje do budoucna, a připomíná nám, jaké jsou dopady ignorování změny klimatu.
 • Další výzva se rodí z popela rusko-ukrajinské války. Jde o dosažení energetické nezávislosti, především na Rusku. Právě energetická soběstačnost, která s sebou nese řadu složitých překážek, jež jsou s ní nedílně spjaty, se stala jednou z hlavních strategických výzev naší doby, a to nejen na celostátní, ale i na místní úrovni.
 • Výzvu pro transformaci představuje rovněž problém odlivu mozkůsoučasné demografické trendy. Odliv mozků, který je jednou z hlavních příčin stávajícího úbytku obyvatelstva v tomto kraji, postupně připravuje několik regionů o kvalifikovanou pracovní sílu. Kvalifikovaní pracovníci jsou přitom jednou z hlavních hnacích sil hospodářského a sociálního rozvoje. Úspěšná transformace regionu závisí na jeho schopnosti inovovat a zajistit tak, aby zde obyvatelé zůstali.
 • V neposlední řadě je pak zásadní výzvou i to, aby sociálně spravedlivá transformace byla vyváženáinkluzivní. To znamená postarat se o to, aby transformace byla přínosná všeobecně, nikoli pouze pro hrstku lidí. Se všemi místními komunitami musí být zacházeno stejně a je třeba řešit řadu souvisejících problémů, jako je sociální vyloučení, zejména těch nejzranitelnějších.

Jak přistupovat k transformaci a zajistit, aby byla sociálně spravedlivá

 • Především je nezbytné uznat, že svět se mění. Musíme proto tuto změnu přijmoutpokusit se ji ovlivňovat tak, aby byla co nejpříznivější.
 • V této souvislosti je zásadní uznat, že občanská společnost musí být do procesu změn přímo zapojena. Organizace občanské společnosti musí být zapojeny do partnerství prostřednictvím inkluzivního přístupu zdola nahoru, aby tak bylo zajištěno participativní úsilí a v konečném důsledku i skutečně spravedlivá transformace.
 • Zásadní odpovědnost mají zároveň i místní orgány, a sice pokud jde o podporu nejzranitelnějších osob a těch, kteří jsou méně schopni přizpůsobit se změnám. Klíčem k zajištění spravedlivé transformace je partnerství mezi místními orgány a organizacemi občanské společnosti.
 • Transformace bývají často radikálními procesy. Musíme tudíž provést a akceptovat dalekosáhlé změny, zejména pokud jde o naše postoje a vnímání. Změny jsou součástí každé transformace a současné okolnosti vyžadují změny, které jsou radikální.
 • Ovšem i navzdory skutečnosti, že je sociálně spravedlivá transformace radikální, je třeba ji provádět postupně – krok za krokem. Během každé fáze tohoto procesu musíme zajistit všechny podmínky, které společně vytvoří spravedlivé sociální prostředí.
 • Dále se pak musíme zavázat k tomu, že budeme řešit veškeré aspekty života, od průmyslu až po životní prostředí, od vzdělávání až po zdraví. Aby byl tento závazek účinnější a ucelenější, je nezbytné určit konkrétní a cílená opatření.

Nástroje pro sociálně spravedlivou transformaci

 • Sociálně spravedlivá transformace se může stát realitou pouze díky důmyslnému souboru činností a opatření. Především musíme posílit investice, a to i v případě, že se přínosy našich investic projeví až v dlouhodobém horizontu. Musíme být svolní investovat dnes, ale plody těchto investic sklízet až zítra.
 • Je proto zásadní zaručit nepřetržitý přístup k veřejným a soukromým finančním prostředkům. Značné zdroje již poskytuje Zelená dohoda pro Evropu a balíček „Fit for 55“. Tyto zdroje již nyní podporují transformaci Moravskoslezského kraje i dalších regionů v rámci Evropské unie.
 • V této souvislosti je obzvláště důležité zaměřit se na malé projekty, sociální služby, infrastrukturu, inovace a výzkum, zemědělství, rozvojsociální soudržnost. Ještě zásadnější význam však má zajištění konzistentního financování v oblasti kulturyvzdělávání. Tato odvětví jsou totiž nejsilnějšími faktory, co se týče podněcování změn v sociálních a hospodářských strukturách.
 • Dalšími významnými nástroji jsou sdílení poznatků napříč odvětvími a sektory a učení se z osvědčených postupů a pozitivních příkladů. Musíme tyto procesy podporovat a postarat se o to, aby vedly ke spirále pozitivních dopadů. Transformace Moravskoslezského kraje by například mohla být vzorem pro ostatní evropské regiony, které procházejí transformačními procesy.
 • Všechny tyto činnosti a opatření by se měly zaměřit zejména na vytváření nových pracovních příležitostí, zajištění kvalifikovanější pracovní síly, posílení integrace a inkluzivnosti, rozvoj urbanismu, zdůraznění regionálního dědictví a tak dále. V konečném důsledku jde o to, vdechnout regionu a jeho obyvatelům nový život.
 • A nesmíme zapomínat ani na to, že chceme-li být úspěšní, je zcela zásadní zajistit, aby všechny výše uvedené akce a opatření byly v součinnosti a vzájemně se posilovaly.

Downloads

Conclusions and recommendations - Conference on 11 October 2022 in Ostrava
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ