Arbetsgivare och fackföreningar ansluter sig till icke-statliga organisationer: vi måste omedelbart förbereda oss för klimatförändringarna

Den nya EU-strategin för klimatanpassning är ett avgörande steg i riktning mot att uppnå klimatneutralitet och klimatresiliens senast 2050. Det europeiska civila samhället stöder helhjärtat kommissionens åtagande att stärka insatserna för klimatsäkring, uppbyggnad av resiliens, förebyggande åtgärder och beredskap.

I sitt yttrande om den nya strategin, som antogs vid plenarsessionen i juli, betonar EESK att anpassning, med rättvisa i centrum, är avgörande för att skydda EU-medborgarnas liv och försörjningsmöjligheter, särskilt vad gäller de mest utsatta, så att vi inte lämnar någon på efterkälken.

EESK framhåller därför att det behövs en likvärdig betoning på finansiering av begränsning och anpassning, samt särskilda riktlinjer, övervakningsverktyg, riktmärken och indikatorer för anpassning. Sådana verktyg kommer att bidra till transparens och till bedömningen av framstegen mot klimatanpassning, samtidigt som man bygger upp lokal, nationell och regional kapacitet.

Bioekonomin och omställningen till en cirkulär ekonomi är väsentliga och konkreta klimatanpassningsstrategier när Europa återhämtar sig.

”EU måste ytterligare möjliggöra och betona vikten av innovation, investeringar och handel som stärker den hållbara utvecklingen. Klimatanpassningen och kostnaderna för den måste också vara en integrerad del av EU:s industristrategi”, sade Dimitris Dimitriadis, föredragande för EESK:s yttrande.

För att unionen ska bli en global förebild inom hållbar finansiering bör kommissionen sätta ribban högt och följa vetenskapliga och teknikneutrala principer, även i EU:s taxonomi. (mr)