Zrównoważony i wyważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich kluczem do dobrobytu obywateli UE – mówi EKES

EKES wzywa decydentów do opracowania i wdrożenia kompleksowej i całościowej strategii, która sprzyjałaby wyważonemu, spójnemu, sprawiedliwemu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich i miejskich. Obejmie to wykorzystanie roli społeczności lokalnych, pobudzanie tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz tworzenie nowych form działalności gospodarczej i możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich przy jednoczesnym wspieraniu synergii z obszarami miejskimi. Przyjęta w tej sprawie opinia przyczyni się do realizacji długoterminowej wizji Komisji dotyczącej obszarów wiejskich UE przedstawionej w czerwcu br..

Przy powitaniu komisarza europejskiego ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na sesji plenarnej EKES-u w dniu 21 października przewodnicząca EKES-u Christa Schweng zauważyła, że EKES od lat podkreśla potrzebę zmniejszenia różnic w rozwoju między obszarami wiejskimi i miejskimi.

Musimy zadbać o to, by żaden obszar ani żaden obywatel nie został pozostawiony w tyle w procesie sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zrównoważonej i dostatniej Unii Europejskiej - powiedziała. Jak pokazał kryzys związany z pandemią COVID‑19, obszary wiejskie UE odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilności gospodarczej poprzez świadczenie kluczowych usług, takich jak produkcja żywności. Niemniej nadal pozostają one w tyle i zajmują coraz mniej eksponowane miejsce w programie politycznym w porównaniu z miastami.

Biorąc pod uwagę ich kluczową rolę, EKES podkreśla pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań i wdrożenia zmiany paradygmatu w odniesieniu do obszarów wiejskich, pamiętając, że reprezentują one prawie 30% ludności UE i ponad 80% jej terytorium.

Janusz Wojciechowski podkreślił: W ramach długoterminowej wizji Komisja Europejska stara się umożliwić podejmowanie decyzji politycznych obejmujących perspektywę długoterminową wyzwań i możliwości, które uwzględniają dużą złożoność europejskich obszarów wiejskich i pełen przekrój poglądów i stanowisk w społecznościach wiejskich. Dlatego tak ważny jest udział Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz szeroki wachlarz głosów, które Państwo reprezentują. Jeśli będziemy mieć tę samą wspólną wizję i podzielimy się pracami koniecznymi do jej urzeczywistnienia, wierzę, że możemy liczyć na powodzenie.

Wyrównanie szans między społecznościami wiejskimi a środowiskiem miejskim

Wyzwaniom stojącym przed obszarami wiejskimi (zmiany demograficzne, wyludnienie, przepaść cyfrowa, niski poziom dochodów, ograniczony dostęp do niektórych usług, potrzeba lepszych perspektyw zatrudnienia i konkretne skutki zmiany klimatu) można sprostać jedynie, przyjmując całościową i odnowioną perspektywę terytorialną, która zmierzałaby ku wzajemnym i uzupełniającym się relacjom między miastem a wsią, opartym na rozwoju.

W swej opinii „W kierunku całościowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich” EKES przedstawia kilka propozycji w oparciu o udział wielu zainteresowanych stron i podejście oddolne, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważoności i poczucia odpowiedzialności za ten obszar polityki na szczeblu lokalnym.

Piroska Kállay, współsprawozdawczyni opinii, podkreśliła: Oferta zatrudnienia, kształcenia i mieszkalnictwa powinna odzwierciedlać i wykorzystywać wiejskie zasoby naturalne, tworząc jednocześnie innowacyjne możliwości biznesowe. Zasadnicze znaczenie ma promowanie godnej pracy i poprawa warunków pracy na obszarach wiejskich. Wszyscy powinni mieć prawo głosu w tym procesie udoskonalania, na przykład poprzez parlamenty wiejskie: musimy zagwarantować demokrację uczestniczącą!

Koordynacja przekrojowa i polityka dostosowana do potrzeb mają kluczowe znaczenie

Wszystkie polityki w tym obszarze muszą być spójne i komplementarne ze strategiami europejskimi, takimi jak Europejski Zielony Ład, strategie „od pola do stołu” i strategia różnorodności biologicznej, a także nowa strategia przemysłowa, w której sektor rolno-spożywczy jest jednym z kluczowych ekosystemów strategicznych w UE. Wypróbowanie nowych form współpracy między obszarami miejskimi i wiejskimi jest nie tylko warunkiem wstępnym sprawiedliwej transformacji i terytorialnie zrównoważonego rozwoju, lecz również szansą.

Sprawozdawca Josep Puxeu Rocamora stwierdził, że niezbędne jest przejście na zintegrowane podejście do działań i finansowania w różnych obszarach polityki, które mają wpływ na obszary wiejskie, w celu osiągnięcia dobrobytu i dobrej jakości życia obywateli. Wystarczająca oferta wysokiej jakości usług, mieszkalnictwa, energii, wypoczynku, kształcenia i szkolenia, uczenia się przez całe życie i systemów opieki zdrowotnej jest również niezbędna, aby zapewnić nie tylko zrównoważone, ale również atrakcyjne miejsca do życia na obszarach wiejskich. Jakość życia w środowisku wiejskim będzie mierzona wzrostem liczby młodych ludzi i nowymi inicjatywami, które zapewniają wysokiej jakości i dobrze płatne miejsca pracy.

Downloads

Dealing with sustainable and balanced rural and urban development the key to EU citizens' well-being, says EESC